Rehabiliteringens lagar – rättspraxis

OBS! NU KAN DU DELTA DIGITALT PÅ DISTANS!
Välkommen till en expertutbildning i rehabiliteringens lagar. Denna utbildning ger dig helhetsgrepp om de lagar som reglerar sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Alltså, vad säger LAS, AML, MBL, socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen om rehabilitering? Och, var överlappar lagarna och var skär de in i varandra?

För att reda ut detta har vi samlat spetskompetensen på juridiken kring rehab i en och samma utbildning. Dessutom har du möjlighet att diskutera dina konkreta frågor med experterna under andra dagens valbara workshoppar.

Du får också en uppdatering om det senaste kring lagändringar, ny rättspraxis och ny tillämpning. Arbetsmiljöverket arbetar för närvarande med en ny AFS om arbetsanpassning. Om den blir antagen kommer föreläsarna givetvis noggrant behandla denna och vad det innebär.

från 08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Veronika Törnqvist, Metodicum

09.15 Varför har vi sjukersättningar?
Hur ser det historiska sambandet ut för försäkringens, företagens och sjukfrånvarons utveckling? När och varför fick arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar?
Jan-Åke Brorsson

09.50 Vad statuerar Arbetsmiljölagen?
Vilket krav ställer lagen på arbetsgivaren för anpassning, planering och underrättelser? Vilka förebyggande uppgifter kan skyddsombuden ta på sig? Vilken rätt har fackliga ombud/skyddsombud att ta del av handlingar, kräva åtgärder och erhålla skadestånd? Vilka sekretessaspekter finns? Är främjandelagen aktuell?
Maria Steinberg

10.30 Kaffe och frukt

10.50 Vad statuerar Sjuklönelagen?
Vem har rätt till sjuklön? När har arbetsgivaren rätt att vägra betala lön? Vad intygar ett läkarintyg och för vem? Vad bör arbetsgivaren kräva av ett läkarintyg? Vad innebär nedsatt arbetsförmåga? Försäkringskassans roll under sjuklöneperioden? Högkostnadsskyddet för anställda och företag? Sjuklönen, ett slut eller en start på rehabiliteringsprocessen? Vilka sekretessaspekter finns?
Cecilia Udin

11.20 Vad statuerar Socialförsäkringsbalken?
Vad krävs för att få sjukpenning? Sjukdomsbegreppet? Arbetsförmåga? Vilka skyldigheter har den anställde? Rätt till ledighet för annat arbete? Vad gäller vid tidsbegränsad sjukersättning? Vad skiljer i arbetsförmågebedömning ur arbetsgivarens respektive försäkringskassans synpunkt? Vilka särskilda och synnerliga skäl är aktuella? Vad är och hur utverkas Förebyggande sjukpenning? Vad innebär Försäkringskassans samordningsroll? Vilka krav kan man ställa på Försäkringskassan? Vilken roll och ansvar har Arbetsförmedlingen? Vilka sekretessaspekter finns? Vad statuerar ledighetslagen – rätten att prova annat arbete?
Cecilia Udin

12.30 Gemensam lunch

13.20 Vad statuerar Lagen om anställningsskydd, LAS?
Vilka nya tillämpningsfrågor har uppstått? När gäller omplaceringsskyldigheten? När kan Försäkringskassan kräva en omplaceringsutredning? Vad avses med lediga arbeten? Gäller 7§ då? När har arbetsgivaren gjort allt? Vad avses med förstärkt anställningsskydd för sjuka arbetstagare? Ingen sjukpenning och avslut? Vilka krav ställs på arbetsgivaren i fråga om att omfördela och omorganisera arbetet? Vem bedömer kvalifikationerna? Hänsyn till övriga medarbetare? Skäligt erbjudande? Hur påverkar GDPR processen? Vem avgör om rehabutredningen är bristfällig? Vad gör den anställde om sjukpenningen dras in? När finns rätt till lön? Kan arbetsgivaren lastas för Försäkringskassans utredning om möjlighet till annat arbete? Omplacering och geografin? Personliga skäl? När upphör anställningen?
Annamaria Westregård

14.30 Kaffe och kaka

15.00 Vad säger domarna i Arbetsdomstolen?
Hur påverkas rehabarbetet av de arbetsrättsliga reglerna? Hur griper Medbestämmandelagen? Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen in? När är sjukdom saklig grund för uppsägning? Arbetsgivarens ansvar? Medarbetarens ansvar? Vad kan skyddsombud och fackliga ombud bidra med? Vad avgör utgången i Arbetsdomstolen, AD? Påverkar rehabkedjans tidsgränser bedömningen i AD?
Andreas Edenman och Bo Ericson

16.30 Första dagen avslutas med mingel

Dag 2

Andra dagen skräddarsyr du – det är workshoppar i mindre grupper. Du får dina frågor besvarade. Vilka andra lösningar finns? Vad anser kollegor? Hur ser den optimala lösningen ut? Konkreta rättsfall. Du kan delta i fyra av följande sex pass:

1) AML med Maria Steinberg
2) Sjuklönelagen, socialförsäkringsbalken med Cecilia Udin
3) LAS med Annamaria Westregård
4)Arbetsgivarens aspekter med Andreas Edenman
5)Arbetstagarens/fackets aspekter med Bo Ericson
6) Information om vår utbildning i Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar med Jan-Åke Brorsson. I utbildningen deltar även Berit Bäckström, företagssköterska, skrattkonsult och f.d. ordf. i företagssköterskeföreningen och personalekonom Thomas Aronsson.

08.30  Första omgången
09.40 Kaffe och kaka
10.05 Andra omgången
11.15 Tredje omgången
12.25 Gemensam lunch
13.25 Fjärde omgången
14.35 Kaffe och kaka

14.50 – 15.20 Sammanfattande diskussion och frågestund

15.30 – 16.10 Info. om utbildningen Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Här har du ytterligare en möjlighet att höra informationen om utbildningen Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Visa program