Personalekonomi

Denna fyradagars grundutbildning i personalekonomi ger ett ekonomiskt synsätt på hälsofrågor. Du får veta vilka intäkter och kostnader för företag och samhälle som påverkas av hälsa och hälsoförändringar. Dessutom lär du dig räkna på rehabiliteringsåtgärder, och förebyggande respektive hälsofrämjande åtgärder. Utifrån dessa kalkyler kan din organisation rationalisera sitt arbete och öka sin lönsamhet.

Programinnehåll

Ekonomi
Vad är ekonomi?
Vad är ekonomi i en organisation?
Hur förhåller sig ekonomi till pengar?
Till exakthet?
Till siffror?
Till redovisning och budget?

Personalekonomi
Vad är personalekonomi?
Vilka konsekvenser får ett personalekonomiskt perspektiv?
Varför är personalekonomi viktigt för att utveckla företag och organisationer?
Hur hör personalekonomi och ekonomi ihop?

Hälsa och arbetsmiljö
Vad ligger i begreppet hälsa?
Varför är det viktigt att skilja mellan främjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder när man räknar personalekonomiskt?
Vad innebär det att ohälsan eller besvären är arbetsrelaterade?

Arbetstidsvärdering
Hur räknar man på intäkter av en anställd individ och intäkter av en befattning?
Vilka befattningar är intäktspåverkande och vilka är kostnadspåverkande?
Vad är skillnaden mellan självkostnad för en befattning och arbetskraftskostnad?
Vad är personalunderhållskostnad och personalkringkostnad?
Hur räknar man ut lönsamheten för olika befattningar?
Vad innebär det att vissa befattningar är direkt produktiva och andra indirekt produktiva?
Vad är bruttoförädlingskostnader och bruttoförädlingsintäkter?
Vilka tumregler finns för arbetstidsvärdering?

Nyckelfaktorn produktivitet
Hur kan man räkna på individens bidrag till verksamhetsresultatet?
Vad är produktivitet i befattningen?
Hur räknar man på lägre produktivitet och produktionsbortfall?

Intäkter och kostnader vid frånvaro
Vilka intäkter finns det vid frånvaro, och hur räknar man ut dem?
Vad blir kostnaden för frånvaro vid olika lösningar?
Utan åtgärd?
Med övertid, mertid eller fyllnadstid?
Genom ökad effektivitet, överutnyttjande eller köpta tjänster?
Är det lönsamt att ha viss överanställning?
När är det lönsamt med vikarie?
Vilka övriga kostnader finns vid frånvaro?
Vad blir skillnaden vid sjukfrånvaro jämfört med annan frånvaro?

Kostnader för återgång i arbete
Vilka kostnader tillkommer när en individ kommer tillbaka i arbete?
Hur blir det när personen rehabiliteras tillbaka till samma arbetsuppgifter jämfört med omplacering?

Rehabiliteringsekonomi
Vad är definitionen av rehabilitering?
Vad är ekonomisk rehabilitering?
Vilka kostnader är förknippade med en anställds funktionsnedsättning?
Vilka är företagets totala kostnader för en funktionsnedsättning?

Värdet av sen respektive tidig rehabilitering
Vilka är kostnaderna och intäkterna vid sen rehabilitering?
Är sen rehabilitering lönsamt?
Vilka är kostnaderna och intäkterna vid tidig rehabilitering?
Hur är lönsamheten vid tidig rehabilitering jämför med sen rehabilitering?
Jämfört med ingen rehabilitering?

Värdet av förebyggande åtgärder
Vilka är kostnaderna och intäkterna för förebyggande åtgärder?
När är sådana åtgärder lönsamma?

Värdet av hälsofrämjande åtgärder
Vilka kostnader och intäkter påverkas av hälsofrämjande åtgärder?
Under vilka omständigheter är sådana åtgärder lönsamma?

Företagets möjligheter till bättre ekonomi med hjälp av hälsoförbättrande åtgärder
Vilka kostnader och intäkter kan företaget påverka med hjälp av hälsoförbättrande åtgärder?
Vad är mest lönsamt?
Vilka värden kan företagshälsovård skapa för företaget?

Kostnader för offentliga sektorn vid funktionsnedsättningar
Vad innebär begreppet transfereringskostnader?
Vilka är kostnaderna för real resursförbrukning?

Kostnader för individen
Vilka är kostnaderna för individen?
Vilken roll spelar arbetslösheten för samhällets kostnader & intäkter vid rehabilitering?

Samhällsekonomiska lönsamheten av rehabilitering
Vilka kostnader och intäkter har samhället vid rehabilitering?
Hur ser lönsamheten ut?

Rehab pay-off
Hur kan man använda pay-off-metoden för att beräkna lönsamheten för rehabiliteringsinsatser?
Hur räknar man pay-off när sannolikheten att lyckas är lägre än 100%?

Samhällsekonomiska lönsamheten av förebyggande åtgärder
Vad tjänar samhället på minskad sjukskrivning och förtidspensionering?
Vilka kostnader för förbättrad arbetsmiljö och hälsa är rimliga?

Anställa för rehabilitering
Vilka motiv finns till att anställa en långtidssjukskriven?
Vilka kostnader finns när man anställer för rehabilitering?
Vilka är intäkterna?
Anställa för rehabilitering med träning i reell miljö

Ekonomisk rehabilitering
Vad innebär ekonomisk rehabilitering?
Hur ser pay-off ut?
Hur ser sambandet ut mellan ekonomisk rehabilitering och ohälsotal?

Regelsystem och rollfördelning
Vilka incitament har de olika intressenterna, arbetsgivare, arbetstagare, företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket?
Vilket ansvar?
Vilka befogenheter?
Vilken kompetens och betalningsvilja?

Strategi för tillämpning av ekonomi inom hälsoprocessen
Vilka faktorer är viktiga för att kunna införa ekonomiska perspektiv på hälsofrågor i en organisation?
Hur kan man bevisa nyttan?
Hur kan man få alla berörda att vara delaktiga i processen?
Vilka system finns för uppföljning och utvärdering?
Vilka etiska ställningstaganden är viktiga?
Finns det motsättningar mellan ekonomi och etik och moral?

Hålltider

Dag 1

09.00 samling
9.30 utbildningen startar
12.00-13.00 lunch
14.30 paus
17.00 dag 1 slutar

Dag 2

8.00 andra dagen startar
09.00 paus
12.00-13.00 lunch
14.30 paus
16.00 dag 2 slutar

Dag 3

09.00 samling
9.30 tredje dagen startar
12.00-13.00 lunch
14.30 paus
17.00 dag 3 avslutas

Dag 4

8.00 fjärde dagen startar
09.00 paus
12.00-13.00 lunch
14.30 paus
16.00 utbildningen slutar

Visa program