Att utveckla interna rutiner och riktlinjer med faktaundersökning

Kursen ges som fristående kurs, eller som en del av certifieringsutbildningen för faktaundersökare.

Goda rutiner mot mobbning är viktigt både för att hantera och förebygga allvarliga arbetsmiljöproblem. Denna tvådagarskurs lär ut vad sådana rutiner och riktlinjer bör innehålla. Du lär dig hur man organiserar arbetet med att ta fram dem på arbetsplatsen och inte minst hur de ska implementeras för att ha en förebyggande effekt. Kursen tar också upp hur man säkrar att rutiner och riktlinjer efterföljs, och hur man utvärderar och vidareutvecklar dem. Dessutom tas upp hur de kan ingå som en del av verksamhetens personal-policy och HMS-system (Hälsa, miljö, säkerhet).

Deltagarna får möjlighet att få återkoppling på och kvalitetssäkra rutiner och riktlinjer från den egna verksamheten.

Kursen passar alltså alla arbetsgivarrepresentanter och fackliga som arbetar med arbetsmiljöfrågor, inte bara dem som själva avser att utföra faktaundersökningar.

Ur innehållet:

 • Mobbning, ledning och konflikter i arbetslivet; ny forskning och kunskap
 • Utbredning, orsaker till och konsekvenser av mobbning och trakasserier
 • En helhetsplan för att förebygga och hantera mobbning och andra brott mot arbetsmiljölagens regler
 • Hur ska man hantera klagomål på arbetsmiljön?
 • Hur ska arbetet med att ta fram lokala handlingsprogram mot mobbning organiseras?
 • Arbetsmiljölagens bestämmelser, juridiska krav på ärendehantering och dokumentation
 • Innehållet i lokala handlingsprogram och riktlinjer
 • Ledningens, förtroendevaldas och skyddsombudens roller
 • Exempel på och analyser av befintliga rutiner och riktlinjer
 • Råd och återkoppling på egna utkast eller förslag till rutiner och ärendegång
 • Rutiner för klagomål och visselblåsning eller andra indikationer: likheter och skillnader
 • Hur införa handlingsprogrammet och säkra att det efterlevs?
 • En genomgång av aktuella metoder för att hantera mobbning

 

Kursen har ett begränsat antal deltagare så att det finns utrymme för frågor diskussion och reflektion och för att deltagarna ska få tillfälle att få återkoppling på egna rutiner och utkast till handlingsprogram. Undervisningen består av föreläsningar med gemensamma reflektionsuppgifter i plenum, grupparbeten, praktisk övning och arbete med fall, samt diskussioner kring befintliga handlingsprogram.

Målgrupp

Kursen riktar sig till arbetsgivare, chefer, personalmedarbetare (HR), skyddsombud, förtroendevalda, anställda inom företagshälsan samt till externa konsulter och rådgivare.

Hålltider för utbildningsdagarna: 

Dag ett startar kursen klockan 10.00 och dag två slutar kursen 15.00.

Visa program