Mobbning och kränkande särbehandling: att utveckla rutiner och riktlinjer

Vad ska rutiner och riktlinjer mot mobbning innehålla? Vad krävs för att de ska användas och vara förebyggande? Hur ser man till att de utvärderas och revideras tillräckligt ofta? Det lär du dig på denna tvådagarskurs som hålls online.

Vet du vad det står i er mobbningspolicy? Vet du som medarbetare vart du ska vända dig om du råkar ut för en kränkning, eller ser något som gör dig orolig? Vet du som chef vad ditt ansvar är när du tar emot en underrättelse eller en anmälan om trakasserier? – Om inte kanske policy och rutiner i er verksamhet behöver aktualiseras, utvärderas och revideras!

Fungerande policy och rutiner är kraftfulla verktyg för att säkra arbetsmiljön, om de hålls levande. Att de finns på plats är också ett lagkrav och ett arbetsgivaransvar.

Policy och rutiner mot kränkande särbehandling bör vara anpassade till verksamheten. De kan inte köpas från hyllan, eller kopieras från andra verksamheter och ändå fungera bra. Däremot kan processen att ta fram, utvärdera och revidera dem vara både kompetenshöjande och starkt förebyggande.

På denna tvådagarskurs lär du dig allt du behöver veta om policy och rutiner mot mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi går igenom viktiga element i innehållet både juridiskt och praktiskt. Vi talar ingående om hur man lägger upp en bra process för att arbeta med frågan, hur man effektivt implementerar policy och rutiner och ser till att få en bra effekt av dem.

En viktig del i kursen är att utvärdera och diskutera svagheter och styrkor i befintliga dokument, vilket ger en mycket bra verklighetsförankring. Det finns också möjlighet att få återkoppling på egna rutiner och policyer, färdiga eller i form av utkast.

Kursen ges som fristående kurs, eller som en del av certifieringsutbildningen för faktaundersökare. Den passar alla arbetsgivarrepresentanter, fackliga, konsulter och företagshälsovård som arbetar med arbetsmiljöfrågor, inte bara dem som själva avser att utföra faktaundersökningar.

Två av tre utbildare talar norska, men de är duktiga på att göra sig förstådda av svenskar och presentationsmaterialet är översatt till svenska.

Ur innehållet:

 • Mobbning, ledning och konflikter i arbetslivet; ny forskning och kunskap
 • Utbredning, orsaker till och konsekvenser av mobbning och trakasserier
 • En helhetsplan för att förebygga och hantera mobbning och andra brott mot arbetsmiljölagens regler
 • Hur ska man hantera klagomål på arbetsmiljön?
 • Hur ska arbetet med att ta fram lokala handlingsprogram mot mobbning organiseras?
 • Arbetsmiljölagens bestämmelser, juridiska krav på ärendehantering och dokumentation
 • Innehållet i lokala handlingsprogram och riktlinjer
 • Ledningens, förtroendevaldas och skyddsombudens roller
 • Exempel på och analyser av befintliga rutiner och riktlinjer
 • Råd och återkoppling på egna utkast eller förslag till rutiner och ärendegång
 • Rutiner för klagomål och visselblåsning eller andra indikationer: likheter och skillnader
 • Hur införa handlingsprogrammet och säkra att det efterlevs?
 • En genomgång av aktuella metoder för att hantera mobbning
 • NYTT: under utbildningen kommer vi att titta närmare på de nya riktlinjerna från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Ett material till arbetsgivare eller företagshälsovård om att hantera och stödja förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete gällande kränkande särbehandling och mobbning. Programpunkten leds av Stefan Blomberg, en av de huvudansvarig i projektets riktlinjegrupp.

 

 

 

Hålltider för utbildningsdagarna: 

Dag 1:

8.30 Digital incheckning

9.00 Välkomna!

ca 17.30 Dag 1 slutar

Dag 2:

8.30 Dag 2 startar

ca 15.30 Avslutning

 

Visa program