Aktivitetsbaserade kontor – dead or alive?

Välkommen till den högaktuella konferensen ”Aktivitetsbaserade kontor – dead or alive?” som lyfter det förändrade arbetslivet – nutid, närtid och framtid!

Världen står globalt inför en förändringsprocess, inte minst framtidens kontor. Arbetsmiljöfrågor blir allt mer aktuella och hur vet man egentligen vad som är bäst anpassat för verksamheten, i närtid och i framtid?

Aktivitetsbaserat har varit den starkaste trenden när man bygger nya kontorsmiljöer eller renoverar befintliga. Dessa kontor sägs främja samarbete, kreativitet och produktivitet och passar väl med modern teknik och nya sätt att arbeta.
I det rådande läget ekar just nu många aktivitetsbaserade kontor tomma och istället har frågor om distansarbete och hur kontoret kommer att användas i framtiden uppstått.

Under två dagar tar vi del av såväl forskning som exempel, erfarenheter och olika perspektiv.

Första dagen, 17 november

från 8.30 Registrering

09.00 Välkommen

9.10 Vilka upplevelser har medarbetarna av den senaste tidens distansarbete? Hur trivs och producerar människor i aktivitetsbaserade kontor om man frågar dem själva?
Över 125 000 svar finns på enkäten om hur medarbetare har upplevt distansarbetet sedan Corona inträffade. Hör när Peggie Rothe redovisar och analyserar resultatet.

Genom sina standardiserad enkät kartlägger Leesman arbetsplatseffektivitet i olika kontorsmiljöer världen över. De har samlat på sig en stor mängd data om aktivitetsbaserade kontor som det går att dra intressanta slutsatser från. Vad får aktivitetsbaserade kontor att fungera, och när fungerar det sämre? Finns det några belägg för vinster i produktivitet, kreativitet och samarbete? Och är det ett koncept som passar alla?

Peggie Rothe, Utvecklingsdirektör, Leesman index

10.15 Paus

10.20 Varför fungerar aktivitetsbaserade kontor för vissa och inte för andra?
Maral disputerade 2019 med en avhandling om framgångsfaktorer och fallgropar i utformning och implementering av aktivitetsbaserade kontor ur ett användarcentrerat designperspektiv. Hon har också tittat på vad som får arbetsmiljön att fungera över tid och hur man kan jobba med att rätta till det som inte blev optimalt från början. Idag är Maral forskare delvis på Chalmers, avdelningen Design & Human Factors, och delvis på VGR, Institutet för Stressmedicin där hon bedriver forskning om arbetsmiljö i Västra Götalandsregionens aktivitetsbaserade kontor.

Maral Babapour, Tek.dr. med inriktning människa-teknik-design.

11.00 Framtidens kontor, hållbart och universellt utformat?
Går det att bygga arbetsmiljöer som även passar för personer med olika funktionsvariationer? Vasakronan arbetar med att erbjuda olika typer av kontorsmiljöer till sina hyresgäster. De medverkar i samarbetsprojektet Universellt utformade arbetsplatser som undersöker och informerar om hur man kan skapa arbetsplatser som utgår från det normbrytande istället för det normala. Vilka är fördelarna? Kan det t o m vara lönsamt? Hur har efterfrågan och diskussioner med kunder förändrats under Corona?

Info kommer inom kort.

11.30 Lunch

12.30 Vad säger forskningen om aktivitetsbasera­de kontor?Vi får ta del av aktuell forskning om vad som får aktivitetsbaserade kontor att fungera bra och vilka fallgroparna är.

Linda Rolfö, Tek.dr. med inriktning ergonomi. Linda disputerade 2018 med en avhandling om planering och genomförande av aktivi­tetsbaserade kontor. Idag arbetar hon på Scania med processförbättringar och konceptutveckling av deras verksamhetsanpassade arbetsplatser, kunskapsåterföring och stöttning av verksamheter som vill införa aktivitetsbaserade kontor.

13.15 Ledarskap och medarbetarskap i det gränslösa arbetet
Det aktivitetsbaserade arbetssättet kännetecknas framför allt av upplösning av traditionella gränser i tid och rum. Hur påverkar detta led¬arskap och medarbetarskap? Vilka utmaningar innebär det för den enskilde att kunna arbeta var och när som helst?

Nanna Gillberg, ekonomie doktor och forskare vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

14.30 Paus

14.45 Diskussionspanel – Det nya arbetslivet, nutid, närtid och framtid!
I denna panel vill vi kunna möta frågor kring ansvar från arbetsgivarens sida när det gäller att arbeta hemma, eller på kontoret med allt vad det kan innebära med riskhantering.
Arbetsgivarens ansvar för smitta och för hemarbetsplatsens utformning, medarbetarens ansvar och vad betyder detta för ledarskapet? Hur ska arbetsgivaren ha koll på hur medarbetaren mår i ett arbetsliv som blir ännu mer på distans? Hur hanterar man OSA-frågorna? Vi vet att många funderar kring det nya ledarskapet och medarbetarens ansvar i hemarbetande. Vad är skyddsombudets roll? Hur bör man riskbedöma? Vad säger lagen när arbetsgivaren säger att man inte får komma till arbetsplatsen. Vem bestämmer vem som kan jobba hemma? Hur påverkas vi av att gränserna mellan jobb och hem suddas ut allt mer?

Arbetsmiljöverket – Björne Olsson, chef för enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi.
Vision – Björn Cárdenas, arbetsmiljöstrateg på Vision Fackförbund
Svenskt näringsliv – Anna Bergsten, jurist/arbetsmiljöexpert
Almega – Anders Karlsson, arbetsmiljöexpert
Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt och specialist på Skyddsombudsrätt
Kristina Palm, forskare på KTH som just inlett sitt forskningsprojekt som ska undersöka hur den pågående smittspridningen av covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa ur olika perspektiv.

16.15 Och framtiden då? Nutid, närtid och framtid
Den digitala revolutionen förändrar näringsliv och samhälle. Slutna system förvandlas till öppna plattformar för samverkan och samarbete. Arbetssätt och arbetsverktyg blir mobila och digitala. Arbetsuppgifter innebär allt mer av samverkan och möten. Arbetsplatserna blir dynamiska, flexibla mötesplatser. Aktivitetsbaserade kontor är ett självklart inslag i denna utveckling, men hur ser framtiden ut?

Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan Stockholm

17.00 Dagen avslutas

Andra dagen, 18 november

08.30 Välkommen tillbaka

08.40 Hur vet man vilka miljöer som behövs?
Här presenteras ON Arkitekters analysmetod för att få fram medarbetares behov i samband med ny- eller ombyggnation av kontor. Analysmetoden består av webenkät, workshop, programhandling samt programskiss, och syftar till att utifrån medarbetarnas aktiviteter skapa en miljö som ger optimala förutsättningar för att utföra arbetet på den specifika arbetsplatsen.

Katarina Grånäs, arkitekt SAR/MAS, ON-arkitekter AB

9.25 Paus

09.50 Hur skapar man goda fysiska förutsättningar i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer? Hur skapar man en god arbetsmiljö på hemarbetsplatsen?
Vilka är möjligheterna/utmaningarna/fallgroparna när det gäller kontorsergonomi och de nya arbetssätten? Hur kan man arbeta med de olika ljudmiljöerna och varför är det viktigt?

Jan-Erik Ståhl, ergonom Ergomore

10.50 Kort paus

11.00 Lyckad förändringsprocess. Oro, stress, leda på distans
Vad är det som händer med människor generellt i en förändringsprocess? Vad är det som händer specifikt när organisationen går över till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö? Vad händer i relationer, i grupper, i organisationen? Vad är det som skapar motstånd? Hur kan vi skapa engagemang istället för oro?

Pia Ståhl, förändringsledare, IntentionSweden

12.10 Lunch

13.10-14.45 Frågestationer:
1) Förändringsprocessen, Pia Ståhl
2) Forskning, Maral Babapour
3) Arkitektens perspektiv, Katarina Grånäs
4) Fysisk arbetsmiljö, Jan-Erik Ståhl
5) Belysning, Kjell Wallin
6) Arbetsmiljöverket, Björne Olsson

14.45 Avslut och sammanfattning

15.00 Slut

Visa program