Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor

Välkommen till en konferens som borrar djupare i de arbetsmiljöfrågor som aktualiseras i aktivitetsbaserade kontor. Vi tittar närmare på de nya sätten att arbeta, och även på förändringsprocessen mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Under två dagar tar vi del av såväl forskning som exempel, erfarenheter och olika perspektiv.

Vi tar ett avstamp i den komplexa verkligheten med bas i forskning och med tonvikt på arbetsmiljö. Vi säljer inte konceptet eller ens delar av det!

Aktivitetsbaserat är just nu den starkaste trenden när man bygger nya kontorsmiljöer eller renoverar befintliga. Dessa kontor sägs främja samarbete, kreativitet och produktivitet och passar väl med modern teknik och nya sätt att arbeta. Men hur fungerar dessa miljöer i praktiken? Erbjuder de goda arbetsmiljöer? För alla?

Program första dagen, 18 april

09.00 Välkommen
Jenny Forsling, Metodicum och dagens moderator Pia Ståhl

9.10 Hur trivs och producerar människor i aktivitetsbaserade kontor om man frågor dem själva?
Genom sin standardiserade enkät kartlägger Leesman arbetsplatseffektivitet i olika kontorsmiljöer världen över. De har samlat på sig en stor mängd data om aktivitetsbaserade kontor som det går att dra intressanta slutsatser från. Vad får aktivitetsbaserade kontor att fungera, och när fungerar det sämre? Finns det några belägg för vinster i produktivitet, kreativitet och samarbete? Och är det ett koncept som passar alla?

Peggie Rothe, Utvecklingsdirektör, Leesman index

10.00 Kaffe och smörgås

10.20 Är aktivitetsbaserat bra för alla? – AktiKon-projektet i Örnsköldsviks kommun
Forskare har följt en grupp som flyttat in i aktivitetsbaserat kontor och jämfört med en grupp som flyttat till egna kontor. Forskningsfrågorna har gällt arbetsmiljö och hälsa i de nya kontorsuppläggen, både på kort och på lång sikt. Ett av de intressantaste rönen är att aktivitetsbaserat passar vissa grupper bättre än andra. Framgångsfaktorer och svårigheter diskuteras.

Lisbeth Slunga Järvholm, forskningsledare, Mette Harder, arkitekt och adjunkt, Umeå Universitet och Eva-Britt Persson, avdelningschef, Örnsköldsviks kommun.

11.20 kort paus

11.30 Finns det hjärnvänliga arbetsplatser?
Psykisk ohälsa är den idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Möss och människor som motionerar mår psykiskt bättre än sina inaktiva fränder. Vi driver forskning i samverkan med stora arbetsgivare för att studera hur specifika komponenter i vårt fysiska aktivitetsmönster kan främja psykisk hälsa, kognitiva funktioner och de mekanismer som understödjer dessa. Och hur man kan få in rörelse som är bra för hjärnan i kontorsmiljöer.

 Maria Ekblom, docent i neurovetenskap, forskare GIH

12.20 Gemensam lunch

13.20 Hur skapar man goda ergonomiska förutsättningar i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer?
Vilka är möjligheterna/utmaningarna/fallgroparna när det gäller kontorsergonomi och de nya arbetssätten?

Jan-Erik Ståhl, ergonom, Ergomore

14.10 Hur påverkar aktivitetsbaserade kontor koncentration, fysisk aktivitet och hälsa? – ett forskningsprojekt på Trafikverket
Ett annat, nyligen avslutat forskningsprojekt har följt flytten från cellkontor och kontorslandskap till aktivitetsbaserat kontor på Trafikverket. Här har forskarna bland annat gjort objektiva mätningar av koncentrationen i de olika miljöerna i det aktivitetsbaserade kontoret, hur mycket de anställda rör på sig, samt studerat medarbetarnas syn på sina chefers ledarskapsbeteenden relaterat till kontorsmiljön. De har också undersökt hur upplevelsen av den aktivitetsbaserade arbetsmiljön skiljer sig beroende på vilken typ av kontor man kommer ifrån.

Helena Jahncke, doktor i psykologi och projektledare vid Högskolan i Gävle.

15.00 Eftermiddagsfika

15.30 Digitala verktyg i aktivitetsbaserat kontor – hur får man med alla?
Utan den digitala tekniken fungerar knappast det aktivitetsbaserade kontoret. Men vilka verktyg behövs för att arbeta aktivitetsbaserat? Hur får man alla medarbetare att ta till sig tekniken? Och hur undviker man digital stress? Hör om erfarenheter från Försäkringskassan där IT-avdelningen och HR drev projekt tillsammans för att få medarbetarna att upptäcka möjligheterna med digitala verktyg, bland annat med hjälp av youtube.

Patrick Nilsson, IT-arkitekt och ansvarig för projektet En smartare dag, Försäkringskassan

16.15 Mingel

Program andra dagen, 19 april

8.30 Välkommen, reflektioner från gårdagen

8.45 Hur vet man vilka miljöer som behövs?
ON arkitekter har tillsammans med Institutet för arbetsliv & utveckling (IAU) utvecklat en metod för att för att kvantifiera behoven av olika sorters platser i ett aktivitetsbaserat kontor. Med hjälp av metoden, som kallas Insitu-ABW, skapas en gemensam plattform och målbild som hjälper uppdragsgivaren att bedöma arkitektens skisser, medverka naturligt i formgivningsprocessen och ta bra beslut.

Katarina Grånäs, arkitekt, ON-arkitekter

9.45 Kaffe och smörgås

10.00 Lyckad förändringsprocess
Vad är det som händer med människor generellt i en förändringsprocess? Vad är det som händer specifikt när organisationen går över till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö? Vad händer i relationer, i grupper, i organisationen? Vad är det som skapar motstånd? Hur kan vi skapa engagemang istället för oro?

Pia Ståhl, förändringsledare, IntentionSweden

11.15 Och framtiden då?
Den digitala revolutionen förändrar näringsliv och samhälle. Slutna system förvandlas till öppna plattformar för samverkan och samarbete. Arbetssätt och arbetsverktyg blir mobila och digitala. Arbetsuppgifter innebär allt mer av samverkan och möten. Arbetsplatserna blir dynamiska, flexibla mötesplatser. Aktivitetsbaserade kontor är ett självklart inslag i denna utveckling, men hur ser framtiden ut?

Bo Dahlbom, IT professor

12.00 Gemensam lunch

13.00 Frågestationer
Under eftermiddagen har alla deltagare möjlighet att ställa sina specifika frågor till våra experter, eller lyssna på andras frågor och svar, eller varför inte prata med andra deltagare och byta erfarenheter? Det finns fyra olika frågestationer som behandlar fyra olika vinklar.

Från 14.00 står fikabuffén framdukad

1) Arbetsmiljölagen vid förändringarPer-Arne Spiik, Arbetsmiljöstrategerna

2) Forskning om arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontorLisbeth Slunga Järvholm, Mette Harder, Umeå Universitet

3) Fysisk arbetsmiljöKatarina Grånäs, ON arkitekter och Jan-Erik Ståhl, Ergomore

4) FörändringsprocessenPia Ståhl, IntentionSweden

15.00 Summering och avslutning

15.30 Slut

Visa program