Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor

Välkommen till en konferens som borrar djupare i de arbetsmiljöfrågor som aktualiseras i aktivitetsbaserade kontor, av de nya sätten att arbeta, och i och med förändringsprocessen på vägen dit. Under två dagar tar vi del av såväl forskning som exempel, erfarenheter och olika perspektiv.

Vi tar ett avstamp i den komplexa verkligheten med bas i forskning och med tonvikt på arbetsmiljö. Vi säljer inte konceptet eller ens delar av det!

Aktivitetsbaserat är just nu den starkaste trenden när man bygger nya kontorsmiljöer eller renoverar befintliga. Dessa kontor sägs främja samarbete, kreativitet och produktivitet och passar väl med modern teknik och nya sätt att arbeta. Men hur fungerar dessa miljöer i praktiken? Erbjuder de goda arbetsmiljöer? För alla?

Detta är Metodicums sjätte konferens om arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor.

Första dagen, 24 mars

från 8.30 Registrering, kaffe

09.00 Välkommen

9.10 Hur trivs och producerar människor i aktivitetsbaserade kontor om man frågar dem själva?

Genom sin standardiserade enkät kartlägger Leesman arbetsplatseffektivitet i olika kontorsmiljöer världen över. De har samlat på sig en stor mängd data om aktivitetsbaserade kontor som det går att dra intressanta slutsatser från. Vad får aktivitetsbaserade kontor att fungera, och när fungerar det sämre? Finns det några belägg för vinster i produktivitet, kreativitet och samarbete? Och är det ett koncept som passar alla?

Peggie Rothe, Utvecklingsdirektör, Leesman index

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Vad säger forskningen om aktivitetsbaserade kontor?

Vi får ta del av aktuell forskning om vad som får aktivitetsbaserade kontor att fungera bra och vilka fallgroparna är.

Linda Rolfö, Tek.dr. med inriktning ergonomi. Linda disputerade 2018 med en avhandling om planering och genomförande av aktivitetsbaserade kontor. Idag arbetar hon på Scania med processförbättringar och konceptutveckling av deras verksamhetsanpassade arbetsplatser, kunskapsåterföring och stöttning av verksamheter som vill införa aktivitetsbaserade kontor.

11.15 Framtidens kontor, hållbart och universellt utformat?

Går det att bygga arbetsmiljöer som även passar för personer med olika funktionsvariationer? Vasakronan arbetar med att erbjuda olika typer av kontorsmiljöer till sina hyresgäster. De medverkar i samarbetsprojektet Universellt utformade arbetsplatser som undersöker och informerar om hur man kan skapa arbetsplatser som utgår från det normbrytande istället för det normala. Vilka är fördelarna? Kan det t o m vara lönsamt?

Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan

12.00 Gemensam lunch

13.00 Exempel ICAs huvudkontor

I början av 2019 flyttade huvudkontoret för ICA Gruppen in i aktivitetsbaserade lokaler. Planeringsarbetet hade då pågått i tre år. Det man vill få ut av flytten är framför allt ökat samarbete, men även bättre produktivitet och hälsa, bland annat genom att få in mer rörelse i vardagen. Hållbarhet är också en punkt på agendan. Flyttprojektet följs av forskare på GIH. Man har också utvärderat kontorsmiljön med hjälp av Leesman index och fått väldigt bra resultat.

Anne Richter, forskare, GIH och Ann Hennicks, HR-direktör, ICA

13.50 Hur skapar man goda fysiska förutsättningar i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer?

Vilka är möjligheterna/utmaningarna/fallgroparna när det gäller kontorsergonomi och de nya arbetssätten? Hur kan man arbeta med de olika ljudmiljöerna och varför är det viktigt?

Jan-Erik Ståhl, ergonom Ergomore

14.30 Eftermiddagsfika

15.00 Ledarskap och medarbetarskap i det gräns­lösa arbetet

Det aktivitetsbaserade arbetssättet kännetecknas framför allt av upplösning av traditionella gränser i tid och rum. Hur påverkar detta led­arskap och medarbetarskap? Vilka utmaningar innebär det för den enskilde att kunna arbeta var och när som helst?

Nanna Gillberg, ekonomie doktor och forskare vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

15.40 Och framtiden då?

Den digitala revolutionen förändrar näringsliv och samhälle. Slutna system förvandlas till öppna plattformar för samverkan och samarbete. Arbetssätt och arbetsverktyg blir mobila och digitala. Arbetsuppgifter innebär allt mer av samverkan och möten. Arbetsplatserna blir dynamiska, flexibla mötesplatser. Aktivitetsbaserade kontor är ett självklart inslag i denna utveckling, men hur ser framtiden ut?

Bo Dahlbom, IT professor

16.20 Mingel med deltagare, föreläsare och utställare

 

Andra dagen, 25 mars

8.30 Välkommen tillbaka

8.40 Hur vet man vilka miljöer som behövs?

Här presenteras ON Arkitekters analysmetod för att få fram medarbetares behov i samband med ny- eller ombyggnation av kontor. Analysmetoden består av webenkät, workshop, programhandling samt programskiss, och syftar till att utifrån medarbetarnas aktiviteter skapa en miljö som ger optimala förutsättningar för att utföra arbetet på den specifika arbetsplatsen.

Katarina Grånäs, arkitekt SAR/MAS, ON-arkitekter AB

9.25 Kaffe och smörgås

9.50 Lyckad förändringsprocess

Vad är det som händer med människor generellt i en förändringsprocess? Vad är det som händer specifikt när organisationen går över till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö? Vad händer i relationer, i grupper, i organisationen? Vad är det som skapar motstånd? Hur kan vi skapa engagemang istället för oro?

Pia Ståhl, förändringsledare, IntentionSweden

11.00 Kort paus

11.10 Varför fungerar aktivitetsbaserade kontor för vissa och inte för andra?

Maral disputerade 2019 med en avhandling om framgångsfaktorer och fallgropar i utformning och implementering av aktivitetsbaserade kontor ur ett användarcentrerad designperspektiv. Hon har också tittat på vad som får arbetsmiljön att fungera över tid och hur man kan jobba med att rätta till det som inte blev optimalt från början. Idag är Maral forskare delvis på Chalmers, avdelningen Design & Human Factors, och delvis på VGR, Institutet för Stressmedicin där hon bedriver forskning om arbetsmiljö i Västra Götalandsregionens aktivitetsbaserade kontor.

Maral Babapour, Tek.dr. med inriktning människa-teknik-design.

11.55 Hur påverkar belysningen medarbetarnas trivsel, hälsa och prestationer?

Hur planerar vi för ett personorienterat ljus? Vilka är de vanligaste fallgroparna?

Kjell Wallin, ljusrådgivare, Fagerhult belysning

12.10 Gemensam lunch

13.10-15.00 Frågestationer:

1) Förändringsprocessen, Pia Ståhl

2) Forskning, Maral Babapour

3) Arkitektens perspektiv, Katarina Grånäs

4) Fysisk arbetsmiljö, Jan-Erik Ståhl

5) Belysning, Kjell Wallin

Från 14.30 står en fikabuffé framdukad

15.00 Slut

Visa program