Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor

Välkommen till en konferens som borrar djupare i de arbetsmiljöfrågor som aktivitetsbaserade kontor aktualiserar. Vi tittar närmare på de nya sätten att arbeta, och även på förändringsprocessen mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Under två dagar tar vi del av såväl forskning som exempel, erfarenheter och olika perspektiv.

Vi tar ett avstamp i den komplexa verkligheten med bas i forskning och med tonvikt på arbetsmiljö. Vi säljer inte konceptet eller ens delar av det!

Aktivitetsbaserade kontor är just nu den starkaste trenden när man bygger nytt eller renoverar. Dessa kontor sägs främja samarbete, kreativitet och produktivitet och passar väl med modern teknik och nya sätt att arbeta. Men hur fungerar dessa miljöer i praktiken? Erbjuder de goda arbetsmiljöer? För alla? Hur gör man för att det ska bli så bra som möjligt?

Program första dagen

från 8.30 Registrering, kaffe

09.00 Välkommen

9.10 Hur trivs och producerar människor i aktivitetsbaserade kontor om man frågor dem själva?
Genom sin standardiserade enkät kartlägger Leesman arbetsplatseffektivitet i olika kontorsmiljöer världen över. De har samlat på sig en stor mängd data om aktivitetsbaserade kontor som det går att dra intressanta slutsatser från. Vad får aktivitetsbaserade kontor att fungera, och när fungerar det sämre? Finns det några belägg för vinster i produktivitet, kreativitet och samarbete? Och är det ett koncept som passar alla?

Peggie Rothe, Utvecklingsdirektör, Leesman index

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Vad vet forskningen om aktivitetsbaserade kontor?
Institutet för stressmedicin har fått uppdrag att följa forskningen om aktivitetsbaserade kontor för att kunna ge råd i det pågående projektet Nya Regionens Hus inom Västra Götalandsregionen. Här får vi ta del av deras sammanställning av det aktuella forskningsläget. Tyngdpunkten ligger på kunskap som är viktig och nyttig att ta med när man planerar nya kontorsmiljöer och får dem att fungera i praktiken.

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare Institutet för stressmedicin.

11.20 Kort paus

11.30 Universell utformning av arbetsplatser
Den universellt utformade arbetsplatsen är från början inkluderande och behöver inte i efterhand anpassas eller specialutformas. Genom att ta avstamp i ytterlighetsbehoven, kan arbetsplatserna attrahera och tillvarata en mångfald av människor. Är universell utformning av arbetsplatser lösningen för att få ett hållbart arbetsliv, med arbetsplatser som fungerar för alla oavsett ålder, funktionsvariation, ohälsa, språkkunskaper, könstillhörighet? Kan vi skapa den goda, inkluderande arbetsmiljön genom att utgå från det normbrytande istället för det normala? Vad vinner vi på det?

Dolores Kandelin Mogard, Akademikerförbundet SSR, projektledare för Universellt utformade arbetsplatser

12.20 Gemensam lunch

13.20 Hur påverkar aktivitetsbaserat produktivitet och hälsa? – ett forskningsprojekt på Trafikverket
På Trafikverket pågår en process med övergång till aktivitetsbaserade kontor inom flera verksamheter. De olika flyttprojekten har följts och utvärderas över tid av forskare, med avseende på faktorer som produktivitet, koncentration, hälsa och trivsel. Här får vi ta del av både erfarenheter och forskningsresultat. Vad har Trafikverket lärt sig under vägen som tas med när förändringarna rullas ut i nya delar av verksamheten? Hur ser man till att få mesta möjliga nytta av förändringen?

Helena Jahncke, forskare och docent inom arbetshälsovetenskap, har varit projektledare för forskningsprojektet på Trafikverket.
Bo Johansson, projektledare för lokalförändringarna på Trafikverket

14.20 Ledarskap och medarbetarskap i det gränslösa arbetet
Det aktivitetsbaserade arbetssättet kännetecknas framför allt av upplösning av traditionella gränser i tid och rum. Hur påverkar detta ledarskap och medarbetarskap? Hur kan chefer ta ansvar för anställda de sällan ser? Vilka utmaningar innebär det för den enskilde att kunna arbeta var som helst och när som helst?

Nanna Gillberg, ekonomie doktor och forskare vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

15.00 Eftermiddagsfika

15.30 Aktivitetsbaserade kontor – varför just nu?
Varje vecka hör vi talas om verksamheter som flyttat in i helt nya, och dessutom aktivitetsbaserade, lokaler. Några menar att det handlar om en trend. Andra undrar om vi behöver kontor över huvud taget. En del anser att det rör sig om behov av nya arbetssätt. Ett slags komplement till digitalisering. Olika perspektiv leder till olika svar. Men varför händer det här just nu? Forskaren Mats Tyrstrup har under ett antal år, i nära samarbete med Vasakronan, undersökt aktivitetsbaserade kontorslösningar. Särskilt som förutsättning för ledarskap och medarbetarskap. Och han har en mycket bestämd uppfattning om varför detta händer nu.

Mats Tyrstup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm.

16.30 Mingel med deltagare, föreläsare och utställare

Program andra dagen

8.30 Välkommen tillbaka

8.35 Hur vet man vilka miljöer som behövs?
Här presenteras ON Arkitekters analysmetod för att få fram medarbetares behov i samband med ny- eller ombyggnation av kontor. Analysmetoden består av webenkät, workshop, programhandling samt programskiss, och syftar till att utifrån medarbetarnas aktiviteter skapa en miljö som ger optimala förutsättningar för att utföra arbetet på den specifika arbetsplatsen.

Katarina Grånäs, arkitekt SAR/MAS, ON-arkitekter AB

9.30 Kaffe och smörgås

9.50 Lyckad förändringsprocess
Vad är det som händer med människor generellt i en förändringsprocess? Vad är det som händer specifikt när organisationen går över till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö? Vad händer i relationer, i grupper, i organisationen? Vad är det som skapar motstånd? Hur kan vi skapa engagemang istället för oro?

Pia Ståhl, förändringsledare, IntentionSweden

11.00 Kort paus

11.10 Hur skapar man goda fysiska förutsättningar i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer?
Vilka är möjligheterna/utmaningarna/fallgroparna när det gäller kontorsergonomi och de nya arbetssätten? Hur kan man arbeta med de olika ljudmiljöerna och varför är det viktigt? Hur påverkar belysningen medarbetarnas trivsel, hälsa och prestationer? Hur planerar vi för ett personorienterat ljus?

Jan-Erik Ståhl, ergonom Ergomore
Kjell Wallin, ljusrådgivare, Fagerhult belysning

12.20 Gemensam lunch

13.20-15.00 Frågestationer

Från 14.30 står en fikabuffé framdukad

15.00 Slut

Visa program