Alkohol och droger i arbetslivet – arbetsrätt och praktiska åtgärder

Lär dig vad du som arbetsgivare kan göra för att förebygga och åtgärda problem med alkohol och droger på jobbet. Du får ta del av den senaste forskningen om riskbruk och om behandlingsalternativ, samt motiv att agera tidigt.

Dessutom får du ett arbetsrättsligt perspektiv på frågan. När får arbetsgivaren genomföra drogtester på sin personal ? Vad skall man tänka på om man vill träffa kollektivavtal om drogtest eller kan arbetsgivaren bestämma det ändå? Vilka regler gäller om det visar sig att någon har missbruksproblem? Rehabilitering? Omplacering?

Med denna unika utbildning får du två relevanta perspektiv på frågan om alkohol och droger i arbetslivet.

08.30 Digital incheckning

9.30 Inledning
Hur omfattande är alkohol och narkotikaproblemen på våra arbetsplatser?

10:30 Paus

10:45 Motiv, rättigheter och skyldigheter att åtgärda
Vilka är de grundläggande arbetsrättsliga principerna? En kort introduktion.
Vilka motiv finns för mig som arbetsgivare och arbetstagare att upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem?
Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som arbetsgivare respektive arbetstagare att agera samt att verka för en säker arbetsmiljö?

12.00 Lunch

13:00 Möjliga åtgärder och tillåtlighet
Möjliga praktiska metoder för att upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem på en arbetsplats och vad säger forskningen?

LAS och anställningsskyddet vid missbruk och misskötsamhet

14:30 Paus

14:50 Åtgärder och tillåtlighet, forts.
Tillåtligheten av olika åtgärder som exempelvis alkohol- och drogtester. Hur förhåller sig testerna till arbetstagarnas personliga integritet och deras mänskliga rättigheter?

15:50 Dilemman i praktiken
Hur hanterar jag som arbetsgivare svåra dilemman och fall?
Annamaria och Ulric för en dialog om möjligheter och svårigheter kring specifika och praktiska frågor från auditoriet.

16:30 Slut

Visa program