Webbaserad utbildning: Krisledning för HR

Lär dig organisera arbetet, inse HRs roll och hantera de viktigaste områden. Bli bra på att förstå krisreaktioner och stödja medarbetare och chefer!

10.00 Vad är en kris och varför är det viktigt med en genomtänkt krisledningsplan?
Detta säger lagstiftningen och andra regelverk/riktlinjer.
Genomgång av goda och dåliga exempel på krisledningsarbete och konsekvenserna för organisation och medarbetare.
Mål, syfte och verktyg för krisledningsarbetet.

10.20 Så organiserar ni krisledningsarbetet, rollerna och kompetensen som behövs
Krisledning på högsta nivån, eventuellt styrelsenivån och ledningsstruktur under.
Krisledning för en delverksamhet.
Så sker samspelet med ordinarie organisation
Besluts- och delegationsvägar.
Vem gör vad och vad ska man kunna?
Kortvariga och långvariga kriser; schemaläggning, arbetsfördelning och uthållighet över tid.

10.40 Det här är HRs roll i ett krisledningsarbete
Kartläggning av drabbade medarbetare.
Konsekvenser för drabbade medarbetare.
Åtgärder för att agera reaktivt, proaktivt och förebyggande.

11.00 Lär dig klara åtta viktiga områden som HR ska bevaka:
Hantera dödsfall och skador bland medarbetare. Hotbilder mot medarbetare.
Kommunikation med utsatta medarbetare, kollegor och anhöriga.
Kommunikation med fackförbund och skyddsombud.
Kommunikation och samarbete med företagshälsovården och andra externa aktörer.
Kompetensförsörjning: bemanningsfrågor, schemaläggning, fördela om personal och resurser, kompetensutveckling. Eventuellt avveckling av personal.
Personalekonomi; budgetering för särskilda lönekostnader och andra personalkostnader föranledda av krisen. Ersättningar, utlägg m m.
Arbetsmiljöfrågor, riskbedömningar och åtgärder för verksamhet drabbad av krisen samt krisledningsgruppens arbetsmiljö.
Arbetsrättsliga frågor under en kris; arbetstider, semester, arbetsledning och fördelning, arbetsvägran, avstängning.

11.20 Så kan HR bidra till ett gott ledarskap i kris
Ledarskapsmodeller, forskning och tidigare erfarenheter.
Olika scenarier där chef- och ledarskapet ställs på prov.
Så kan HR stödja cheferna under en kris.

11.40 Förstå och hantera mänskliga reaktioner
Så reagerar människor i kris.
Bemötande av medarbetare.
Så kan HR och chefer stödja medarbetare som i sina roller möter kollegor och externa parter under en kris.
Detta stöd bör erfarenhetsmässigt erbjudas medarbetare under och efter en kris.

Visa program