Psykosocial arbetsmiljö – vad, vem, hur?

Den här tvådagarsutbildningen om psykosocial arbetsmiljö ger en god grund att stå på för att föra in sociala och organisatoriska aspekter i arbetsmiljöarbetet.

Du lär dig både om lagar och regler och om aktuell forskning. Roller, ansvar och mandat i arbetsmiljöarbetet tydliggörs. Du får tips om konkreta metoder och verktyg för bättre psykosocial arbetsmiljö från våra erfarna utbildare. Utrymme ges till praktiska övningar, diskussioner och dina egna frågor. Du får också en grundlig genomgång av den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Programinnehåll

Vad säger lagar och föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö?
AML, fokus på den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö
SAM-föreskriften
Föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering

Forskningens erfarenheter om organisatorisk och social arbetsmiljö?
Vad vet vi idag?
Vilka användbara modeller finns?

En arbetsmiljöpolicy med ambitioner kring organisatorisk och social arbetsmiljö
Vad ska den innehålla?
Hur ska den vara utformad?

Metoder för att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, enkäter – för och nackdelar?
Viktigt att tänka på…?

Det sociala stödet
Enligt forskningen är socialt stöd den viktigaste åtgärden för att dämpa stress hos medarbetare – hur ska ett sådant stöd fungera/implementeras på en arbetsplats?

Förebygga och hantera kränkningar och mobbning
Ställningstagande mot kränkning/mobbning – hur ska det formuleras och förankras på arbetsplatsen?
Hur ska en utredning av påstådd kränkning/mobbning genomföras och rent formellt vara utformad och dokumenterad?
Hur ska man på en arbetsplats göra för att förebygga att konflikter leder till kränkningar och ohälsa bland medarbetarna?

Vem gör vad i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
Högsta ledningens uppgift?
HRs uppgift?
Skydds-/arbetsmiljökommitténs uppgift?
Linjechefernas uppgift?
Skydds-/arbetsmiljöombudens uppgift?
Medarbetarnas uppgift?

Hålltider

Dag 1

9.00 samling med kaffe och smörgås
9.30 utbildningen startar
12.00-13.00 gemensam lunch
14.30 kaffe och kaka
17.00 första dagen avslutas

Dag 2

8.00 andra dagen startar
10.00 kaffe och smörgås
12.00-13.00 gemensam lunch
14.30 kaffe och kaka
16.00 utbildningen avslutas

Visa program