hieu

Hem » Blogg » Psykisk ohälsa i fokus för nya forskningsprojekt om rehab

Psykisk ohälsa i fokus för nya forskningsprojekt om rehab

Upplagt den
Forte presenterar sex forskningsprojekt som fått medel inom ramen för en utlysning som berör rehabilitering och återgång i arbete efter sjukskrivning. Alla utom ett fokuserar på psykisk ohälsa och flera av projekten tar upp samverkan. ”Tidigare forskning pekar på att insatser för återgång i arbete vid sjukskrivning behöver omfatta insatser på arbetsplatsen och inte bara i vården. Däremot finns kunskapsluckor om vilka specifika insatser som är mest effektiva och när de bör sättas in. Vår förväntan är att de här projekten ska utgöra viktiga pusselbitar i arbetet med att fylla dessa kunskapsluckor”, säger Stella Jacobson, forskningssekreterare på Forte. Här kan man läsa om de forskningsprojekt som beviljats medel>>