hieu

Hem » Öka produktivite­ten genom minskad stress

Öka produktivite­ten genom minskad stress

Metodicum erbjuder ett systematiskt arbetssätt med vetenskapliga metoder för att motverka stress. Vi kan hjälpa er med:

 1. Kartläggning av hälsa, risker och arbetsmiljöfaktorer, med forskningsbaserade frågor
 2. Hitta arbetsmiljöorsaker till stress och psykisk ohälsa
 3. Utbildning till nyckelpersoner.
 4. Stöd i processen från nulägesanalys, via åtgärder till uppföljning.
 5. Struktur som följer arbetsmiljölagen, framförallt SAM och Organisatorisk och social arbetsmiljö
 6. Forskningsbaserad metodik

Metodicums första uppgift är att ha ett möte med VD, ledningsgrupp eller ansvariga på företaget/organisationen för att säkerställa de faktorer som leder till framgång.

Framgångsfaktorer

 • Strukturerad och planerad process
 • Anställdas delaktighet
 • Stöd och engagemang från ledning
 • Kommunikation under processen
 • Vilja och beredskap till förändring
 • Åtgärder integreras i det ”dagliga arbetet”
 • Stöd behövs från HR, HMSoch eventuellt externa konsulter eller företagshälsovård

Första steget: Hälsoanalys

Första steget i arbetet är att göra en hälsoanalys av de olika delarna i organisationen. Scanningen genomförs med en enkät som innehåller c:a 30 frågor.

Två resultat erhålls från undersökningen:

 • Vilka grupper/avdelningar har en uttalad problematik?
 • Hur många enskilda individer ligger i riskzonen att drabbas av utmattning?

Andra steget: Prioritera insatser

Andra steget är att skapa en prioritering utifrån de resultat som undersökningen gett.
Finns det delar i organisationen som måste åtgärdas direkt?
Vilken långsiktig plan vill vi ha?
Vilka resurser ska avsättas?

Tredje steget: Analys av riskfaktorer

Tredje steget är att göra en grundlig analys av vilka riskfaktorer som finns i grupper med uttalad problematik.

Enkäten ”Det nya arbetslivet”(DNA) med 120 frågor, innehåller de problemområden som tas upp i AFS 2015:4 (Social och organisatorisk arbetsmiljö). Enkäten används på de utvalda grupperna och den ligger sedan till grund för arbetsmiljöarbetet i grupperna. Resultatet visar på vilka riskfaktorer som finns. Här kan du se en schematisk sammanställning av hur riskfaktorerna hänger samman med hälsa och stress. (Öppnas i nytt fönster)

Fjärde steget: Hitta lösningar

Fjärde steget är att genom grupparbeten finna rotorsakerna till de problem som kommit fram i kartläggningen, och ta fram lösningar som leder till ökad produktivitet och hälsa. Det här arbetssättet gör att det är grupperna själva som äger förbättringsprocessen och driver arbetet.

Det finns en utarbetad, beprövad metodik att luta sig mot i grupparbetena. Denna metodik är enkel att ta till sig och efter att ha varit med på någon eller några gruppgenomgångar kan ofta någon från organisationen hålla i egna grupparbeten.

Femte steget: Genomför förbättringar

När de förbättringsförslag som tagits fram i grupparbetena ska genomföras, kan det bli motstånd och maktkamp. Då kan det behövas hjälp utifrån. Metodicum kan medverka genom hela processen. Behovet av konsulthjälp avgörs i samråd med kunden.

Vi kan även erbjuda hjälp i specifika frågor. Exempelvis vid framtagande av policyer, eller vid djupare problematik som mobbning, konflikter, m.m.

Fördelar med Metodicums arbetssätt

Att inleda med att göra en scanning av hälsoläget är att föredra eftersom det inte skapar förväntningar på samma sätt som en totalundersökning. Totalundersökning görs då organisationen avsatt de medel som behövs. Genom att arbeta strukturerat med mindre grupper över tid säkerställs att förbättring sker.

Genomförande

Rapporterna presenteras med röda, gula eller gröna markeringar och visar på statistiskt säkerställda avvikelser från Metodicums referensmaterial som utgörs av ett slumpmässigt urval på 9000 personer ur svensk arbetande befolkning. Här kan du se ett exempel på rapport. (Öppnas i nytt fönster)

Uppföljning

En scanning bör göras varje år. De grupper som gjort DNA (tredje steget) gör en uppföljning med DNA när gruppen vill ha svar på om arbetet gett resultat, dock senast inom ett år från det att arbetet påbörjats.