Metodicum rehabdagar 2018

Välkommen till årets mötesplats för dig som jobbar med arbetsplatsinriktad rehabilitering

Hur kan vi tillsammans minska sjukfrånvaron?

Metodicum rehabdagar är en mötesplats för alla som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att spegla vad som händer inom området sjukförsäkring och rehabilitering. Konferensen ordnas i år för tolfte gången.

Första dagen fördjupar vi oss kring temat organisatorisk arbetsmiljö, med utgångspunkt från forskning. I princip det enda som kan sägas säkert om metoder som ger hållbar arbetsåtergång efter sjukskrivning är att arbetsplatsen behöver vara involverad. Det gör att den organisatoriska arbetsmiljön är nära kopplad med rehabilitering, samtidigt som den är mycket aktuell i det förebyggande och främjande arbetet.

Andra dagen tar vi del av aktualiteter inom området. Hur tas en optimal rehabplan fram i enlighet med den nya lagen och hur kan den användas som ett verktyg i rehabarbetet? Vad händer kring samverkan och Försäkringskassan? Vad kommer den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap att fokusera på? Vilka politiska initiativ kan vi vänta oss?

Moderator är Laura Hartman. Hon är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet med mångårig erfarenhet av forskning och ledarskap. Hon har bland annat varit ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa och analyschef på Försäkringskassan. Idag arbetar hon med frågor kring styrning och ledning av offentlig sektor och är också ordförande för Tillitsdelegationen.

Program

från 8.30 registrering

09.10 Välkommen
Jenny Forsling, Metodicum hälsar välkommen och moderator Laura Hartman inleder konferensen.

Tema organisatorisk arbetsmiljö

09.30 Hur kan vi gå mot ett mer förebyggande, organisatoriskt perspektiv på arbetshälsa?
Vi får ett forskningsperspektiv på vad som leder till frisknärvaro snarare än sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Vilka organisationsfaktorer vet vi spelar roll? Hur kan arbetsmiljöarbetet integreras i verksamhetsutvecklingen? Och hur kan vi skapa arbetsplatser där ”normalt förekommande arbetstagare” kan fungera och producera?

Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, nestor i ämnet arbetshälsa, leder idag forskningsprojektet STAMINA som syftar till att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting.

10.20 kaffe

10.50 Tillit i styrning och ledning för en hållbar arbetsmiljö – Nyköping
Socialtjänsten är en verksamhet som ofta brottas med arbetsmiljöproblem. I Nyköpings kommun har man inom Individ- och familjeomsorgen lyckats vända trenden med personalflykt och stressrelaterad ohälsa. Nyckeln har varit en ändrad syn på verksamhetsstyrning och organisation. Hela resan har följts av forskare vid Mälardalens högskolas akademi för hälsa, vård och välfärd.

Gabriel Billing, enhetschef IFO i Nyköpings kommun och Dalia Eid, socialsekreterare och Visions ordförande i Nyköping

11.40 Hälsa på arbetsplatsen
En perspektivförflyttning från individ till organisation är temat. Vi fördjupar vi oss kring den organisatoriska arbetsmiljön och hur dimensionerna rehabilitering, förebyggande, främjande, individ, grupp och organisation hör ihop. Institutet för stressmedicin i Göteborg har också under våren gett ut en rapport där de sammanfattar en mängd forskningsprojekt som bidragit med kunskap och metoder för bättre hälsa i arbetslivet. Vi får höra mer om innehållet i rapporten och hur den är tänkt att användas.

Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef på ISM, Institutet för stressmedicin i Göteborg, Ingibjörg är i sin forskning speciellt inriktad på stressrelaterad ohälsa ur såväl främjande och förebyggande som behandlande perspektiv.

 12.30 Gemensam lunch

13.30 Företagshälsan som resurs i det organisatoriska och förebyggande arbetsmiljöarbetet
Att arbetsgivare tar hjälp av företagshälsan i rehabiliteringsarbete på individnivå är vanligt. Men företagshälsan fungerar även som partner även i det förebyggande och organisatoriska arbetsmiljöarbetet i många företag och organisationer. Hur ser samverkan ut när det är som bäst? Vilka goda exempel finns? Vilka är utmaningarna? Hur skapas ett samarbete mellan företaget och företagshälsan som optimerar organisationens resultat och individernas prestation?

Peter Munck af Rosenschöld, VD för branschorganisationen Sveriges företagshälsor

14.10 Hur omorganisation från stuprör till kundfokus skapade arbetsglädje och hälsa

Carina Myrvang fick i våras organisationen Ledarnas pris ”Årets innovativa ledare 2018”. Bakgrunden är bland annat att hon står bakom en förändring av organisation och arbetssätt på Jobbtorget i Stockholm som lett till att 40% fler av de arbetssökande kommer ut i arbete jämfört med innan. Dessutom har både hälsa och trivsel hos de anställda förbättrats. Nyckeln var att börja med människorna istället för systemen.

Carina Myrvang, enhetschef Jobbtorg Stockholms Arbetsmarknadsförvaltning.

14.50 Kaffe och kaka

15.20 Vilka organisatoriska faktorer är viktiga för hälsa på arbetsplatsen?
Frågestund och panel med några av dagens föreläsare under ledning av moderator Laura Hartman.

16.00-17.00 Mingel med stationer
Mingla med övriga deltagare. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Deltagarna har möjlighet att dela erfarenheter och bolla frågor med varandra. Har du en fråga som du vill ha andras input på? Eller vill du berätta hur ni jobbar hos er? Hör av dig till jenny.forsling@metodicum.se så kan din fråga eller ditt ämne bli en av stationerna under minglet.

Dag 2: Nyheter och politik

08.30 Den nya rehabplanen
Från 1 juli 2018 är arbetsgivare skyldiga att ta fram en rehabiliteringsplan om sjukfallet beräknas vara längre än 30 dagar. Hur ser en bra plan ut? Hur kan den användas som ett verktyg i processen?

En arbetsgivare berättar hur de arbetar med planerna. Försäkringskassan berättar om deras syn på planerna.

Martin Fält, HR-specialist, Skatteverket och  Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, Försäkringskassan.

09.15 Vad är på gång kring bättre samverkan?
Under våren 2018 initierade regeringen ett arbete för att stärka samverkan mellan parterna i sjukskrivningsprocessen. Socialförsäkringsministern aviserade att större fokus framöver ska läggas på trygghet för individen.

Mandus Frykman, nationell samordnare för sjukförsäkringsprocessen berättar om sitt uppdrag.

Ulrika Havossar tf. avdelningsdirektör och Magnus Engberg från Försäkringskassan berättar om vad som görs kring fördjupad samverkan och bättre stöd till arbetsgivarna.

10.25 Kaffe och smörgås

10.45 Normalt förekommande arbete
En annan del i regeringens arbete med sjukskrivningsprocessen var att tillsätta utredning. Varför är begreppet ”normalt förekommande arbete” så viktigt? När i rehabiliteringskedjan kommer det in? Hur förhåller sig denna bedömning till övriga arbetsförmågebedömningar i rehabprocessen? Vad innebär de två nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen som kom i somras kring tolkningen av begreppet?

Claes Jansson, särskild utredare ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum”

11.20 Nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap
1 juni startade den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MynAK) sitt arbete. Vi får en presentation av myndigheten och dess verksamhet. Ett uppdrag är bland annat att sprida kunskap från forskning som arbetsgivare kan ha nytta av för att skapa mer hälsosamma arbetsplatser.

Annika Hed Ekman och Petronella Wallin, Analys och kommunikation, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

12.00 Gemensam lunch

13.00 Vad händer med sjukförsäkringen efter valet?
Presentation och debatt med nyvalda politiker.

ca 15.00 Dag 2 avslutas med kaffe och kaka

Visa program