Metodicum rehabdagar

Välkommen till årets mötesplats för dig som jobbar med arbetsplatsinriktad rehabilitering

Hur kan vi tillsammans minska sjukfrånvaron?

Metodicum rehabdagar är en mötesplats för alla som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att spegla vad som händer inom området sjukförsäkring och rehabilitering. Vi arrangerar i år konferensen för 13:de gången.

I år är temat psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är idag den största sjukskrivningsorsaken och den leder ofta till långa sjukskrivningar. Vad skapar psykisk ohälsa, och varför ökar dessa problem så mycket just nu? Hur kan vi samverka för att förebygga och hantera psykisk ohälsa på ett bra sätt? Vad behöver vi ändra i arbetslivet för att fler ska kunna arbeta med bibehållen hälsa? Vad behövs i samhället i stort?

Andra dagen möter vi representanter från myndigheter som har centrala roller i rehabiliteringsprocessen: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Vi får höra om de utvecklingsarbeten som är på gång, och om deras samverkan med varandra och andra aktörer.

Även i år har vi glädjen att välkomna Laura Hartman som moderator! Laura är docent i nationalekonomi, tidigare bla. ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa, analyschef på Försäkringskassan och ordförande för Tillitsdelegationen. Idag arbetar hon med frågor kring styrning och ledning av offentlig sektor.

Vi har också en liten utställning med följande utställare:

Dag 1, 6 november

från 8.30 registrering

09.10 Välkommen
Jenny Forsling, Metodicum hälsar välkommen och moderator Laura Hartman inleder konferensen.

09.30 Psykiska ohälsa – arbetslivets stora utmaning

Varför ökar psykisk ohälsa så mycket? I vilken utsträckning är arbetslivet, vården och samhället i stort rustade att göra något åt detta? Vad kan vi göra, speciellt i arbetslivet? Vad sker inom SKLs projekt ”uppdrag psykisk hälsa”?

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och landsting

10.20 Kaffepaus

10.50 Hur ser sambanden ut mellan psykisk hälsa och arbetsförmåga?

Psykiska problem är ett av dagens största folkhälsoproblem. Hur ser sambanden ut mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa? Vad krävs för att man ska kunna arbeta trots psykisk ohälsa? Varför är det så stora skillnader mellan mäns och kvinnors psykiska hälsa?

Gunnel Hensing, professor i Socialmedicin vid Göteborgs universitet

11.40 Samverkan kring psykisk hälsa, Tiohundra

Hur kan olika aktörer samverka bättre för psykisk hälsa, och varför är samverkan en nyckel? Norrtäljemodellen och vårdbolaget Tiohundra har fått mycket uppmärksamhet för sitt framgångsrika arbete med att riva barriärer och strukturer som hindrar samverkan. Vi får ta del av deras erfarenheter och goda exempel.

Efva Lagerstedt, vice VD, Tiohundra

12.30 Gemensam lunch

13.30 Riktlinjer för att arbeta evidensbaserat med psykisk ohälsa

Riktlinjer för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa med hjälp av evidensbaserade metoder finns för att företagshälsan och arbetsgivare ska kunna välja effektiva arbetssätt. Vi får höra om vad riktlinjerna innehåller, hur man kan använda dem och varför det är viktigt.

Christina Björklund, docent inom arbetshälsa på Karolinska Institutet, biträdande ordförande i Riktlinjegruppen som tagit fram Riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

14.20 Kaffe och kaka

14.40 Vad behövs från vården och från arbetsgivaren för att det ska gå att komma tillbaka från stressrelaterad ohälsa?

Stressmottagningen arbetar med evidensbaserade metoder för att hjälpa stress-sjuka tillbaka till hälsa och arbetsliv. Vilken vård hjälper? Vad ska arbetsgivaren stötta med för bästa möjliga process?

Kerstin Jeding, psykolog på Stressmottagningen i Stockholm

15.20 Hur är det att drabbas av utmattningssyndrom, och vad hjälper?

Hur ser en drabbad på vad som behövs på arbetsplatserna för att förebygga, motverka och rehabilitera stressrelaterad ohälsa? Vilket stöd behövs och vilken typ av samverkan? Vad behöver var och en veta om utmattningssyndrom för att vi ska kunna hjälpas åt att stoppa?

Selene Cortes, strategisk verksamhetsutvecklare på Mind, författare till nyutkomna boken ”Man dör inte av stress, man slutar bara leva”

16.00-17.00 Mingel

 

Dag 2, 7 november

08.30 Hur kommer Arbetsförmedlingen arbeta framöver?

Arbetsförmedlingen är mitt i en stor verksamhetsförändring med neddragningar och nya arbetssätt. Just nu pågår en utvecklingsprocess för att hitta vägar framåt, och vi får ta del av vad som är på gång. Det handlar om frågor som: Hur kommer arbetet med sjukskrivna och med omställning att påverkas? Hur kan samverkan med Försäkringskassan stärkas? Hur kan Arbetsförmedlingen vara en viktig aktör i ett arbetsliv med risk för personalbrist och arbetslöshet samtidigt, där alla resurser behöver tas tillvara?

Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen. Maria Kindahl sitter Arbetsförmedlingens ledningsgrupp och ansvarar för samverkan med Försäkringskassan

9:15 kort paus

09.25 Socialstyrelsens roll i rehabiliteringsarbetet

Socialstyrelsen har ett uppdrag att tillsammans med Försäkringskassan verka för bättre samarbete mellan vården och Försäkringskassan. Vi får ta del av hur det arbetet går. Socialstyrelsen är också den myndighet som har hand om det försäkringsmedicinska beslutsstödet, som ger vägledning om sjukskrivningar. Vi får höra om hur det utvecklas, och speciellt i de delar som rör psykisk ohälsa.

Anders Fejer, Socialstyrelsen, enhetschef på enheten för vägledning för hälso- och sjukvården

10.05 Kaffe och smörgås

10.35 Försäkringskassan och framtiden

Försäkringskassan har gått igenom en turbulent period med bland annat byte av GD och avskaffande av 9-dagars målet. Hur ser man fortsatt på sin roll och sitt uppdrag? Hur ska förtroendet för försäkringen öka? Ska samordningsuppdraget stärkas eller avvecklas? Hur ska samarbetet utvecklas med vården, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna?

Michael Boman, vikarierande chef för verksamhetsområdet Försäkring och samverkan, avdelningen för sjukförsäkring, Försäkringskassan

11.15 Panelsamtal

12.00 Gemensam lunch

13.00 Hur arbetar Arbetsmiljöverket mot psykisk ohälsa och för bättre rehabilitering?

Det pågår ett arbete med att uppdatera föreskrifterna där OSA är ett exempel som fått stort genomslag. Nu står föreskriften om rehabilitering och arbetsanpassning på tur. Dessutom verkar man genom informationsinsatser och inspektioner. Vad görs specifikt för att minska sjukskrivningarna för psykisk ohälsa?

Håkan Olsson, ställföreträdande GD Arbetsmiljöverket

13.50 Vad vill politikerna göra för att främja psykisk hälsa och minska sjukskrivningarna?

Panelsamtal med ledande politiska företrädare

15.00 konferensen avslutas med fika

Visa program