Mer prehab och effektivare rehab! – inspirationsdagar med ”huret” i centrum

Rehabärenden handlar inte alltid om sjukdom och rehabilitering. Ibland är bakgrunden inlåsning, misskötsel, konflikter mm. Hur kan vi arbeta bredare och tidigare med personalfrågor för att undvika att hamna i rehab och istället jobba med prehab?

Välkommen till två fullmatade inspirationsdagar! Första dagen tecknar vi en bild av vad som skulle kunna ingå i ett fungerande prehab-arbete. Andra dagen tittar vi närmare på framgångsfaktorer i rehabarbetet. Dagarna består av korta, kärnfulla inpass för att belysa bredden och ge överblick snarare än fördjupning.

Konferensen är ett samarbete mellan Metodicum och Starck & Partner.

Program dag 1: Prehab – vad kan vi göra innan sjukfrånvaro?

Från 8.30 registrering och kaffe

9.00 Välkommen och inledning!

9.15 Mer prehab!
Det finns mycket att vinna på att undvika sjukfrånvaro helt och hållet. Vad behövs för att vi ska kunna agera tidigare, prehab istället för rehab?

9.45 Prehab i arbetsmiljölagen
Prehab finns inte som begrepp i arbetsmiljölagen, men innebörden av begreppet är en grundtanke.

Annika Kåreceus, HR-specialist

10.15  Fika

10.45 Happy people – Happy Customers
Det kan låta som en klyscha att medarbetarna är företagets viktigaste resurs men om man verkligen tror på det, och aktivt arbetar med att skapa rätt förutsättningar så kommer man märka skillnad. Med lång erfarenhet av strategisk arbetsmiljö och hälsoarbete i globala organisationer delar Mattias erfarenheter kring att skapa engagemang, välbefinnande och hållbara prestationer.

Mattias Melin, Expert inom arbetsmiljö&hälsa, Nordea

11.15 Karriärutveckling
Karriärutvecklingens betydelse i moderna organisationer, varför och hur gör man?

Lina Brissman, Personalkonsult, Starck & Partner

12.00 Gemensam lunch

13.00 Hälsoekonomi – är det lönsamt att investera i hälsa?
Vad kostar det arbetsgivarna när medarbetarna inte har god hälsa? Vad kostar hög personalomsättning och vad gör det med övrig personals hälsa? Kan man spara pengar genom att jobba med att förebygga ohälsa?

Fredrik Karlsson,  VD, Twitch Health

13.45 Hälsofrämjande ledarskap
Vilken roll spelar ledarskapet för hälsan? Hur ser ett hälsofrämjande ledarskap ut i praktiken?

Margareta Svaneby, VD Starck & partner

14.15 Eftermiddagsfika

14.45 Förebygga missbruksproblem
Missbruk är ett område där det finns särskilt mycket att vinna på att agera tidigt och jobba mer med prehab än med rehab. Vilka metoder är framgångsrika? Vad bör ingå i rutiner och policy?

Anatoli Garcia-Barros, Rehabiliteringskoordinator

15.15 People analytics
Hur kan vi upptäcka tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa?

Allireza Ghahremani, Grundare av Weekli

15.45 Avslutning

Program dag 2 Rehab – hur ska vi arbeta för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare?

8.30 En välfungerande sjukskrivningsprocess
Regeringens Nationella samordnare berättar om det pågående arbetet för förbättrad samverkan och ändamålsenligt stöd för återgång i arbete.

Mandus Frykman, Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

9.00 Försäkringskassans roll i rehabärenden
Hur ser samarbetet ut med Försäkringskassan och vad säger regelverket? Vad är Försäkringskassans roll och uppdrag i förhållande till övriga aktörers ansvar, inklusive individens. Hur ser arbetsgivarens dialog med vården ut ? Hur använder arbetsgivare läkarintyget? Vad kan vi få för information genom det försäkringsmedicinska beslutsstödet? Vilket stöd kan arbetsgivaren få i långdragna rehabprocesser?

Alija Dizdarevic, Försäkringskassan

9.45 Fika

10.15 Så blir rehabiliteringsarbetet effektivt.
Vi tittar på case, modeller och orienterar oss i djungeln av aktuell forskning i ämnet, vad är eg effektivt?

Annelie Christensen, Starck & partner och Birgitta Houmann, Rehabiliteringskonsult

11.00 Rehabiliteringsekonomi
Tips på hur du kan tänka och räkna på kostnaderna i ett vanliga rehab ärenden.

Annelie Christensen, Starck & partner

11.30 Så gjorde vi
Praktiskt exempel från ett företag som jobbat sig ner från 7,1 % sjukfrånvaro till att idag ligga på 4,1% i den tuffa omsorgssektorn. Arbetsanpassning i vårdyrken, går det verkligen?

Birgitta Durenäs, Rehabiliteringsspecialist, AMBEA

12.00 Gemensam Lunch

13.00 När det inte är rehab – ett arbetsrättsligt perspektiv
Misskötsel etc.

Annika Elmér, Advokat inriktad på arbetsrätt

13.40 Rehabilitering vid missbruksproblematik
Var börjar och slutar arbetsgivarens ansvar? Vilka krav kan man ställa på arbetstagaren?

Anatoli Garcia-Barros, Rehabiliteringskoordinator

14.20 Avslutning

14.30 Slut

Visa program