Mer prehab och effektivare rehab! – inspirationsdagar med ”huret” i centrum

Rehabärenden handlar inte alltid om sjukdom och rehabilitering. Ibland är bakgrunden inlåsning, misskötsel, konflikter mm. Hur kan vi arbeta bredare och tidigare med personalfrågor för att undvika att hamna i rehab och istället jobba med prehab?

Välkommen till två fullmatade inspirationsdagar! Första dagen tecknar vi en bild av vad som skulle kunna ingå i ett fungerande prehab-arbete. Andra dagen tittar vi närmare på framgångsfaktorer i rehabarbetet. Dagarna består av korta, kärnfulla inpass för att belysa bredden och ge överblick snarare än fördjupning.

Program dag 1: Prehab – vad kan vi göra innan sjukfrånvaro?

Från 8.30 registrering och kaffe

9.00 Välkommen och inledning!

9.15 – 9.45 Regeringens strategi för att undvika sjukfrånvaro
En låg och stabil sjukfrånvaro har varit regeringens mål under lång tid. Vilka strategier arbetar man med för närvarande för att undvika sjukfrånvaro? Och hur påverkas arbetsgivare och arbetstagare av den förda politiken?

9.45 – 10.15 Prehab i arbetsmiljölagen
Prehab finns inte som begrepp i arbetsmiljölagen, men innebörden av begreppet är en grundtanke.

10.15 – 10.45 fika

10.45 – 11.15 Rekrytering och hälsa – så gör vi!
Hur kan man tänka kring hälsa och rekrytering? Vi får ta del av ett exempel från ett företag som är mycket framgångsrikt i att förebygga sjukdom och skador.

Mattias Melin, Expert, Occupational Health, Nordea

11.15-12.00 Karriärutveckling
Hur får vi medarbetare att vilja arbeta hos oss och behålla engagemang, motivation och hälsa?

Lina Brissman, Starck & Partner

12.00-13.00 Gemensam lunch

13.00-13.45 Hälsoekonomi – är det lönsamt att investera i hälsa?
Vad kostar det arbetsgivarna när medarbetarna inte har god hälsa? Vad kostar hög personalomsättning och vad gör det med övrig personals hälsa? Kan man spara pengar genom att jobba med att förebygga ohälsa?

13.45-14.15 Hälsofrämjande ledarskap
Vilken roll spelar ledarskapet för hälsan? Hur ser ett hälsofrämjande ledarskap ut i praktiken?

Margareta Svaneby, VD Starck&partner

14.15-14.45 Eftermiddagsfika

14.45-15.15 Förebygga missbruksproblem
Missbruk är ett område där det finns särskilt mycket att vinna på att agera tidigt och jobba mer med prehab än med rehab. Vilka metoder är framgångsrika? Vad bör ingå i rutiner och policy?

15.15-15.45 Peoples analytics
Hur kan vi upptäcka tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa?

15.45-16.00 Avslutning

Program dag 2 Rehab – hur ska vi arbeta för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare?

8.30-9.00 Regeringens strategi för framgångsrik rehabilitering
Att få långtidssjukskrivna tillbaka i arbete är en viktig del av strategin för en låg och stabil sjukfrånvaro. Hur arbetar regeringen med frågan om effektiv rehabilitering, och för att människor inte ska fastna i långtidssjukskrivning?

Mandus Frykman, regerings särskilda utredare av sjukskrivningsprocessen

9.00-9.45 Arbetsgivarens roll i rehabärenden
Hur ser samarbetet ut med Försäkringskassan? Vad kan vi få för information genom det försäkringsmedicinska beslutsstödet? Rekommendationer i relation till vanligt förekommande diagnoser? Hur undviker vi sjukskrivning för jobbiga livsomständigheter? Vilket stöd kan arbetsgivaren få i långdragna rehabprocesser?

9.45- 10.15 fika

10.15- 11.00 Rehabiliteringens ekonomi
Vad kostar en sjukskrivning totalt, inte bara sjuklönen? Vad är rimliga kostnader för rehabiliteringsåtgärder? Hur ser pay off ut?

11.00-11.30 Det praktiska arbetet
Handlingsplaner, rutiner, hjälpmedel, mm.

11.30 – 12.00 Så gjorde vi
Praktiskt exempel från ett företag som jobbat sig ner från ca 9% sjukfrånvaro till att idag ligga runt 4%

12.00 – 13.00 lunch

13.00-13.30 När det inte är rehab – ett arbetsrättsligt perspektiv
Misskötsel etc.

13.30-14.00 Rehabilitering vid missbruksproblematik
Var börjar och slutar arbetsgivarens ansvar? Vilka krav kan man ställa på arbetstagaren?

14.00 avslutning

Visa program