hieu

Hem » Enkäter » Psykosocial arbetsmiljö – undersökningar

Kartläggningsverktyg och arbetssätt för psykosocial arbetsmiljö

Vi erbjuder systematiska arbetssätt för bättre psykosocial arbetsmiljö med flera kartläggningsverktyg
Våra verktyg:

  1. Är grundad i forskning
  2. Bygger på ledande arbetsmiljöteorier
  3. Visar om det finns problem
  4. Visar varför det finns problem
  5. Visar vad som bör åtgärdas först

Grunden är enkäten ”Det nya arbetslivet”, som utvecklats i samarbete med forskare på Stressforskningsinstitutet.

Det nya arbetslivet

Enkäten Det nya arbetslivet innehåller cirka 120 frågor med fokus på psykosocial arbetsmiljö. Den kan användas inom organisationer av alla typer och storlekar. Frågorna visar både om det finns problem med stress och ohälsa och vilka faktorer på arbetsplatsen som skapar och vidmakthåller problemen. Genom att sambanden noggrant analyserats i forskningen, kan man också se vilka faktorer på en arbetsplats som riskerar att leda till ohälsa i framtiden, redan innan ohälsan uppstått.

Enkäten bygger på forskning om rotorsakerna till stress och ohälsa. Den tar upp faktorer ur klassiska arbetsmiljömodeller som krav-kontroll-stöd och organisatorisk rättvisa. Den är framtagen för att passa det moderna arbetslivet.

Resultaten jämförs med en stor nationell databas med referensvärden som speglar den friska, arbetande befolkningen. Standardrapporten visar med gröna och röda fält om arbetsplatsen ligger bättre, lika eller sämre än snittvärdet.  Det går också att få andra typer av rapporter och analyser.

Forskningen bakom Det nya arbetslivet finns beskriven i rapporten Psykosociala faktorer i arbetslivet och hur man mäter och beskriver dem. Du beställer den på telefon 0586-421 00 eller via mejl till forlag@metodicum.se

Här kan du läsa mer om Det nya arbetslivet.

Scanningsenkäten

Scanningsenkäten bygger på de 23 hälsofrågorna från Det nya arbetslivet tillsammans med individ-enkäten KEDS (se nedan).

Scanningsenkäten har tagits fram för att vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den visar hälsoläget i organisationen utan att missa individer som ligger i riskzonen. Den används som en första kontroll och för att prioritera det fortsatta arbetet. Den mer omfattande kartläggningen kan sättas in bara om det behövs och i de delar av organisationen där det behövs. Scanningsenkäten kan också användas som uppföljning av insatser.

Chefsenkäten

Lönesättning, uppsägningar eller att lösa personalkonflikter, chefer och ledare har speciella faktorer som stressar dem. Chefsenkäten är framtagen för att identifiera dessa faktorer och för att komplettera Det nya arbetslivet. Den kan användas i organisationer som har minst sju chefer. Att undersöka chefernas situation är speciellt viktigt eftersom de har ansvar för verksamheten och deras ledarskap påverkar de underställdas arbetsmiljö.

Karolinska Exhaution Disorder Scale KEDS

Detta verktyg är utvecklat av Karolinska Institutet, under ledning av professor Marie Åsberg. Frågorna används för att finna individer som ligger i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom. Respondenten får direkt ett svar på om han eller hon riskerar att gå in i väggen, och kan själv begrunda sin situation och slå på bromsen. Här kan se testet.

Arbetssätt i mindre organisationer

För mindre organisationer (under 150 anställda) rekommenderar vi alltid att man använder Det nya arbetslivet direkt. Utifrån resultatet av enkätundersökningen, kan organisationen se vilka områden som ska prioriteras och var arbetet ska börja. Uppföljning bör göras inom 9-12 månader för att se om insatserna gett effekt. Kommande undersökningar kan göras med Scanningsenkäten för att följa förändringar av hälsoläget i organisationen.

Arbetssätt i större organisationer

I större organisationer blir arbetet med insatser oftast omfattande och processerna långa. Därför används först Scanningsenkäten i hela organisationen. Där scanningsenkäten visar på problem genomförs Det nya arbetslivet som visar vilka problemen är och vilka insatser som behöver prioriteras. I övriga delar av organisationen används scanningsenkäten löpande för att hålla koll på arbetsmiljön och därmed uppfylla kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.