hieu

Hem » Enkäter » Det nya arbetslivet

Finn orsakerna till stress och gör något åt problemen!

Med Metodicums enkät Det nya arbetslivet kan ni ta reda på vad som skapar stress i er organisation. Är till exempel ledarskapet eller balansen mellan krav och resurser styrkor eller svagheter hos er? Forskningen bakom enkäten hjälper till att peka ut vilka faktorerna som har störst inverkan på er arbetsplats. Ni kan därför sätta in insatser på rätt ställe och i rätt ordning. Forskaren bakom enkäten, Gabriel Oxenstierna, finns tillgänglig för att förklara hur faktorerna samverkar och vad man bör tänka på.

Det är helt andra faktorer som påverkar hälsan i arbetslivet i dag jämfört med för tjugo år sedan. Det nya arbetslivet, utvecklad i samarbete med Stressforskningsinstitutet, undersöker de faktorer som vetenskapen bevisat är risker för att drabbas av ohälsa i dagens arbetsliv. Sådana faktorer är till exempel hur mycket kontroll den anställde har över sin situation, hur tydliga krav och förväntningar den anställde upplever från ledningen och liknande. Det finns många enkäter som undersöker de anställdas hälsa, men Det nya arbetslivet undersöker både hälsan och riskfaktorerna. Enkätsvaren kan alltså ge besked om risker för ohälsa innan ohälsan uppstår.

Känn dig trygg

De teoretiska antagandena, bearbetningen och analyserna är helt öppna och möjliga att granska och bedöma. Vad vi känner till finns det inget annat omfattande instrument för att mäta verksamheten och de anställdas hälsa som har utvecklats ur de ledande arbetsmiljöteorierna och den internationella arbetsmiljöforskningen.

Resultat och analys

Resultatet av enkätundersökningen visas i en rapport med röda och gröna markeringar. Respondenternas svar är jämförda med en referensdatabas av arbetande befolkning i Sverige. Grönt betyder att man är bättre än referensen, rött att man är sämre. Saknas markering så betyder det att värdet är på samma nivå som referensen. Vid analys av resultatet används med fördel den modell som finns beskriven i ”Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur man mäter och beskriver dem”.

När behov finns kan vi erbjuda en fördjupad analys av enkätundersökningens svar, analysera samband mellan frågor, utföra regressionsanalyser, skapa korstabeller m.m. Ni kan få vanliga frekvenstabeller på alla enskilda frågor, eller urval av frågor. Analyserna kan också illustreras grafiskt med olika typer av diagram

För din verksamhet

Frågeformuläret är flexibelt och kan anpassas efter företagets/organisationens behov. Några dimensioner kan t.ex. lyftas ut eller reduceras och andra områden och frågor kan tillföras efter dina behov. Enkäten distribueras på papper, på webben eller kombinerat.