hieu

Hem » Hälsobokslut online » Frågor och svar

Vad är ett hälsobokslut?

Ett hälsobokslut är en metod för att mäta de ekonomiska konsekvenserna av hälsa och ohälsa i en organisation. Med hjälp av ett hälsobokslut kan man jämföra utvecklingen över tid, jämföra sig med andra företag och upptäcka skillnader mellan avdelningar inom samma företag. Att göra hälsobokslut är ett sätt att få med hälso- och arbetsmiljöfrågor i strategiska och ekonomiska beslut. Det finns flera olika modeller för hälsobokslut. Metodicum hälsobokslut består av sex företagsekonomiskt korrekta nyckeltal.

Vilken nytta har man av ett hälsobokslut?

Hälsobokslut är ett strategiskt verktyg som ger bra beslutsunderlag i organisationer som vill utveckla personalens hälsa på ett lönsamt sätt. Med Metodicum hälsobokslut:

  • Får ni tidiga signaler om hälsoförsämringar som påverkar resultatet
  • Ser ni var i organisationen det behövs åtgärder
  • Kan ni utvärdera om åtgärder gett resultat
  • Kan ni sätta mål och budget för hälsoarbetet
  • Kan ni göra kvalitetssäkrade jämförelser över tid, mellan enheter, mellan företag och mellan branscher

Vilken information syns i ett hälsobokslut?

Metodicum hälsobokslut består av hälsoberättelse, hälsobokslutstabell och uppdelning i kategorier (ålder, kön och befattningskategorier). Kärnan är tabellen där sex nyckeltal redovisas: sjuktal, sjukfall, rehabilitering – inflöde, rehabilitering – återgångar, personalomsättning och produktivitet. Bokslutet ger inte information i kronor men nyckeltalen kan enkelt kalkyleras om till pengar. Informationen i bokslutet kan också kontrolleras av intern eller extern revisor.

Vilka företag och organisationer kan använda sig av hälsobokslut?

Hälsobokslutsmodellen passar för de flesta typer av verksamheter och för olika organisationsstorlekar.

Vad behövs för att göra ett hälsobokslut?

Underlaget till de fem första nyckeltalen i Metodicum hälsobokslut hämtas från organisationens HR-system. Det sjätte nyckeltalet tas fram genom en enkel, mycket kortfattad, enkät till personalen. Enkätfrågorna är validerade och referensdatabasen består av svar från minst 100 000 personer, spridda över landet och från alla typer av verksamheter.

När ett företag köper tjänsten Hälsobokslut online, gör vi arbetet med att få fram rätt data till hälsobokslutet ur kundens befintliga system. Vi bearbetar och kvalitetssäkrar för att vara säkra på att våra kunder jämför samma saker.

Vad är fördelarna med att använda IT-systemet Hälsobokslut online?

När ni gör ert hälsobokslut med Hälsobokslut online blir det korrekt och det går snabbt och enkelt. Ingen behöver tillbringa timmar med beräkningar i ett excellark med risk för skrivfel och liknande.

Vi hjälper er att få fram det underlag som behövs ur era befintliga system.

Enkäten som behövs för att genomföra hälsobokslutet ingår, liksom insamling och bearbetningen av svaren. Vi kan administrera enkäten både i webbformat och pappersformat. Era medarbetare är garanterade full anonymitet.

Första gången ni genomför bokslutet med Hälsobokslut online redovisas resultatet för ledningsgruppen av någon av våra erfarna konsulter och ni får hjälp att tolka och analysera resultatet.

Vad kostar Hälsobokslut online?

Att använda Hälsobokslut online kostar mindre än en frukt i veckan, dvs cirka 125 kronor per anställd och år. Priset varierar lite beroende på företagets storlek, så kontakta oss för en offert! Det tillkommer en startavgift första gången.