hieu

Hem » Blogg » Hälsobokslut, vad har man det till?

Hälsobokslut, vad har man det till?

Upplagt den

Vad är hälsobokslut?

Ett hälsobokslut är en metod för att mäta de ekonomiska konsekvenserna av hälsa och ohälsa i en organisation. Med dess hjälp kan man jämföra utvecklingen över tid, jämföra sig med andra organisationer och upptäcka skillnader mellan avdelningar inom samma organisation. Bokslutet är ett sätt att få med hälso- och arbetsmiljöfrågor i strategiska och ekonomiska beslut.

Det finns flera olika modeller och varianter av hälsobokslut. Metodicums modell består av sex företagsekonomiskt korrekta nyckeltal. Den beskrivs i boken Hälsobokslut - modell utifrån arbetsplatsens behov av Thomas Aronsson och Claes Malmquist

Andra kända varianter är t.ex. den som personalekonomen Paula Liukkonen arbetar med.

Vilken nytta har man av ett hälsobokslut?

Hälsobokslut är ett strategiskt verktyg som ger bra beslutsunderlag i organisationer som vill utveckla personalens hälsa på ett lönsamt sätt. Metodicums variant är upplagt för att ge organisationer:
tidiga signaler om hälsoförsämringar som påverkar resultatet
överblick över var i organisationen det behövs åtgärder
möjlighet att utvärdera om åtgärder gett resultat
underlag för mål och budget för hälsoarbetet
möjlighet att göra kvalitetssäkrade jämförelser över tid, mellan enheter, mellan företag och mellan branscher

Vilken information syns?

Metodicums modell består av hälsoberättelse, tabell och uppdelning i kategorier (ålder, kön och befattningskategorier). Kärnan är tabellen där sex nyckeltal redovisas: sjuktal, sjukfall, rehabilitering – inflöde, rehabilitering – återgångar, personalomsättning och produktivitet. Bokslutet ger inte information i kronor men nyckeltalen kan enkelt kalkyleras om till pengar. Informationen i bokslutet kan också kontrolleras av intern eller extern revisor.

Vad behövs för att göra ett hälsobokslut?

Underlaget till de fem första nyckeltalen i Metodicums modell hämtas från organisationens HR-system. Det sjätte nyckeltalet tas fram genom en enkel, mycket kortfattad, enkät till personalen. Enkätfrågorna är validerade och referensdatabasen består av svar från minst 100 000 personer, spridda över landet och från alla typer av verksamheter.

Modellen passar de flesta typer av verksamheter och såväl små som stora organisationer.

Bakgrunden: En ambition att halvera sjukfrånvaron

År 2001 presenterade den dåvarande regeringen ett 11-punktprogram för att halvera sjukfrånvaron till 2008. En av de elva punkterna hette “Hälsobokslut som ett steg på väg till personalekonomisk redovisning”.

I samband med detta fick personalekonomerna Thomas Aronsson och Claes Malmquist ett anslag av Näringsdepartementet för att utveckla ett hälsobokslut. Modellen presenterades i boken Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov (2003). Under de närmast följande åren höll Thomas och Claes ett stort antal utbildningar kring denna modell.

Det kom aldrig något lagkrav på personalekonomisk redovisning eller hälsobokslut, utan det stannade vid ett krav på att redovisa sjukfrånvaro i bokslutet. Men hälsobokslut är fortfarande ett viktigt strategiskt verktyg för företag som tar hälso- och arbetsmiljöfrågor på allvar!