Hållbar arbetsmiljö i den digitala tidsåldern

Digitaliseringen drar fram i arbetslivet med oförminskad styrka. Idag arbetar i stort sett alla arbetstagare med någon form av digitala system, de flesta med flera olika. Allt fler arbetsgivare inser vikten av att jobba strategiskt och främjande med digital arbetsmiljö för att få friska medarbetare och välfungerande organisationer.

Men bra system och genomtänkt användning är inte bara viktigt ur ett hälsoperspektiv, det kan vara avgörande i konkurrensen om den bästa arbetskraften. Allt eftersom vi vänjer oss vid smidiga digitala lösningar i privatlivet, minskar toleransen för svårjobbade system i arbetslivet. Och den mobila teknikens tillgänglighet ökar förväntningarna på flexibilitet i arbetslivet. Det i sin tur för med sig utmaningar och risker.

Frågor om digital arbetsmiljö hänger alltså nära samman med ny teknik, verksamhetsutveckling, kvalitet och personalpolitik. De går inte att behandla i ett sidospår. Så hur kan man göra? Vad ska man tänka på? Hur gör andra? Vad säger arbetsmiljölagen och hur kan den tillämpas i sammanhanget? Vad forskas det om nu? Vilka är de senaste nyheterna, insikterna, kunskaperna och goda exemplen på hur vi kan främja en hållbar arbetsmiljö i den digitala tidsåldern?

Välkommen till en konferens med forskning, exempel och diskussion om hållbar arbetsmiljö i den digitala tidsåldern!

 

Program

Från 8.30 registrering, kaffe och smörgås

9.00 Välkommen!

9.10 Hur kan vi förstå det digitaliserade och gränslösa arbetslivets villkor och möjligheter

I dagens globaliserade, digitaliserade och gränslösa arbetsliv lever organisationer och medarbetare i en ständigt pågående förändringsprocess. Vad karakteriseras dessa förändringar av? Hur kommer de till uttryck i organiseringen av arbetslivet och vilka effekter har de för arbetstagare och arbetsgivare ur ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv?

Nanna Gillberg, ekonomie doktor och forskare vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

10.00 Digitaliseringen och den mänskliga hjärnan

Vad är det egentligen som gör att vi blir så irriterade och stressade av krångliga och krånglande it-system? Är det så att systemen helt enkelt krockar med hur våra hjärnor fungerar? Eller att vi inte uppfattar att de stödjer oss i vårt arbete? Att de inte är anpassade till verksamheten? Vad behövs för att vi ska kunna ta kontroll över systemen istället för att de har kontroll över oss? Och för att vi ska kunna jobba effektivt, säkert och med en god arbetsmiljö.

Bengt Sandblad, professor emeritus, Människa – datorinteraktion vid Uppsala universitet

Paus. 10.45-11.00

11.00 Många digitala arbetsmiljöer bryter mot lagen, hur, varför och vad gör vi åt det? 

Vad kännetecknar god, respektive dåligt digital arbetsmiljö? Hur förhåller den sig till den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Vem ansvarar för den digitala arbetsmiljön? Vad säger Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, och hur kan de tillämpas i sammanhanget?

Jonas Söderström, informationsarkitekt och konsult

Lunch 11.45-12.45

12.45 Hur fångar man in medarbetarnas upplevelser av den digitala arbetsmiljön och låter det ligga till grund för verksamhetsutveckling?

Nu finns det en metod för detta! Ta del av erfarenheter och insikter från ett verkligt kund-case.

Robert Ferm, systemergonom och civilingenjör i maskinteknik med datavetenskap

13.30 IT-rond på Blekinge sjukhus – så gjorde vi och så gick det

På Blekinge sjukhus har man börjat med IT-ronder. Vad var det som gjorde att man drog igång med detta? Hur resonerade man? Vilka effekter har man fått på arbetsmiljön? Vilka är erfarenheter och lärdomarna från projektet?

Systemanalytikern Sten-Åke Gustafsson och It-teknikern Jeanna Lindblom

14.15 Eftermiddagsfika

14.45 Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv

Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv är ett forskningsprojekt där man undersöker hur anställda, medarbetare, personalfunktioner m.m. upplever och hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter. Man förväntas komma fram till praktiska riktlinjer för hur verksamheter kan arbeta med den nya AFS:en. Hur långt har man hunnit i projektet? Hur ser de preliminära resultaten ut? Vad är nästa steg?

Kristina Palm, forskare vid Karolinska Institutet

15.30 Hur långt har vi kommit och vad händer runt hörnet?

Digitaliseringen av arbetslivet innebär nya möjligheter att utveckla sin verksamhet utifrån potentialen i den nya digitala stödsystemen, men samtidigt innebär det nya typer av arbetsmiljöutmaningar. Man måste arbeta i nära samarbete mellan IT-utvecklare, verksamhetsutvecklare och arbetsmiljöexperter, och framför allt i nära samverkan med användarna själva.

Kommer arbetsmiljöproblemen att lösa sig med hjälp av bättre anpassade digitala system och bättre förändringsprocesser? Är digital arbetsmiljö en generationsfråga? Vilka nya utmaningar uppstår när vi ska samverka med artificiell intelligens? Jan Gulliksen sammanfattar sina erfarenheter så långt och blickar framåt mot kommande utmaningar och möjligheter

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering och professor i Människa – datorinteraktion på Kungliga Tekniska Högskolan 

16.15-16.45 Frågestund, sammanfattning och avslutning

Visa program