hieu

Hem » Nyhetsarkiv (Page 4)

Blogg


De hjälps åt att hitta anpassade arbeten

Upplagt den

I byggbranschen har flera företag gått samman för att jobba med rehabilitering. Den som på grund av sjukdom eller skada behöver få ett annat arbete kan få hjälp av Galaxen som rehabenheten kallas. Samordnarna på Galaxen hjälper till med rehabilitering, myndighetskontakter, omställning och slussar vidare till ett arbete som kan passa. Och arbetsgivarna vågar anställa personer med funktionsnedsättning tack vare stödet från Galaxen. På detta vis kan branschen behålla kompetens som kan vara svår att få tag på, samtidigt som individerna får bra hjälp. Det här låter som en riktig vinna-vinna-lösning. Härligt!

Läs hela artikeln på svensktnäringsliv.se>>

 


Vem har egentligen ansvar för arbetsförmågan?

Upplagt den

I en studie från Göteborgs universitet har en forskare djupintervjuat ett antal unga vuxna om deras inställning till den egna arbetsförmågan och vad som får den att variera över tid. Slutsatsen är att de unga är nästan helt inriktade på att de ensamma har ansvaret för och möjligheterna att påverka att arbetsförmågan upprätthålls. Arbetsgivarens ansvar nämns ytterst lite och facket nämns inte överhuvudtaget. Detta tycker forskaren är djupt oroande.

Nu har jag inte läst hela studien utan bara sammanfattningen och slutsatsen, men själv tycker jag nog ändå att det är både naturligt och bra att den enskilde arbetstagaren funderar mest över vad han eller hon kan göra för att upprätthålla sin arbetsförmåga. Skulle det visa sig att arbetsgivarna i stor utsträckning ansåg att arbetstagarna hade ensamt ansvar för att upprätthålla sin egen arbetsförmåga, då skulle jag bli djupt oroad. Är det inte ett fantastiskt läge om varje aktör tänker mer på vad just den aktören kan göra än på vad andra kan göra?

Samtidigt finns det förstås poänger med att arbetstagare förstår sina rättigheter och har koll på vad som går att få hjälp med på en arbetsplats. Här finns så klart en passning till arbetsgivare att informera och introducera på ett bra sätt.

Här kan man läsa mer om studien>>


Risken med indragen sjukpenning debatteras

Upplagt den

En av förra veckans nyheter var en rapport från Riksrevisionen som granskat vad som hänt med personer som nekats sjukpenning. Granskningen visar att som grupp har de som nekats sjukpenning inte blivit sjukare (mätt som medicinförbrukning och vårdkostnader). Risken att hamna i “förtidspension” har minskat och arbetsinkomsterna har ökat. Det ser alltså ut som att det är en effektiv medicin att bli nekad sjukpenning. Här kan man läsa mer Riksrevisionens rapport

Ruth Mannelqvist, sjukförsäkringsforskare och professor vid Umeå universitet är mycket kritisk mot slutsatserna i rapporten. Hennes främsta kritik är att detta är ett område där man inte kan dra slutsatser på gruppnivå och sedan använda dem som underlag till att bli mer restriktiv. Rätten till sjukpenning måste grundas på om individen uppfyller kriterierna nedsatt arbetsförmåga och inget annat menar hon. Här kan man läsa kritiken av slutsatserna i rapporten


Ekot granskar Försäkringskassans nya arbetssätt

Upplagt den

Sveriges radios ekoredaktion har tittat närmare på Försäkringskassans (FK) nya arbetssätt och blottlagt en del oönskade konsekvenser. Sammanfattningsvis visar granskningen ungefär att:

1. Antalet fall där läkaren har sjukskrivit men FK nekar sjukpenning har dubblats jämfört med föregående år.

2. En ny regel gör att den försäkrade inte får sjukpenning under handläggningstiden vilket gör att personer, efter väntan, får veta att de stått utan inkomst när de trodde de var sjukskrivna.

3. FK har börjat begära allt fler kompletteringar av sjukintyg från vården för att kunna fatta beslut, vilket förlänger handläggningstiden och ökar läkarnas administrativa börda.

4. Vissa läkare har börjat överdriva patienternas symptom eller klippa och klistra ur det försäkringsmedicinska beslutsstödet för att säkerställa att patienten får sjukpenningen beviljad.

En av åtgärderna som socialförsäkringsministern föreslår är ett gemensamt IT-system för vården och FK, vilket beräknas kosta ca 490 miljoner kronor att ta fram.

Här kan man ta del av eko-inslagen>>

Jag skulle tro att det sista ännu inte är sagt i frågan …


Kortare eller ingen sjukskrivning vid psykisk ohälsa

Upplagt den

I januari kommer det nya försäkringsmedicinska beslutsstödet. Den största förändringen gäller rekommendationerna för sjukskrivning för psykiska diagnoser. I dessa fall rekommenderas deltids sjukskrivning, kortare sjukskrivning eller ingen sjukskrivning alls i större utsträckning än tidigare. Det här skriver läkartidningen om här.

Det är väl underbyggt i forskningen att sjukskrivning i sig inte är hälsofrämjande, men ett förhållningssätt med restriktiva sjukskrivningar måste enligt min mening kompletteras med åtgärder och insatser på arbetsplatsen, annars finns det stor risk för att den sjuke kommer i kläm.


Sjukskrivning som trampolin eller kvicksand?

Upplagt den

TCO har låtit SCB genomföra en undersökning bland tjänstemän som varit sjukskrivna minst två veckor mellan 2013 och 2015 för att ta reda på vad som påverkar om man kommer tillbaka i arbete eller inte. Det visar sig att för de allra flesta går det bra. Man får stöd av arbetsgivaren och upplever kontakterna med vården och Försäkringskassan som positiva och tar sig tillbaka, antingen till samma eller till ett nytt jobb, många gånger får man till och med högre lön än före sjukskrivningen. Sjukskrivningen blir en trampolin.

Men för en andel blir sjukskrivningen som en kvicksand som det blir svårt att ta sig ur. Det är flera faktorer som ökar risken för att det blir så: att det är fråga om psykisk ohälsa, att arbetet är anspänt (dvs dålig balans mellan krav och kontroll/resurser), att man inte får kontakt med företagshälsovård trots att det skulle behövas, att arbetsgivaren inte har gjort det man rimligen skulle kunna kräva i fråga om arbetsanpassningar och rehabilitering. Och alla dessa faktorer är vanligare för kvinnor än för män.

Det verkar alltså som att det är viktigt att åtgärder siktar in sig på att höja lägsta nivån i rehabiliteringsarbetet.

Här kan man se ett frukostseminarium där rapporten presenteras och diskuteras>>>


Försäkringskassans kampanjsidor

Upplagt den

Försäkringskassan satsar en hel del på information av olika slag. Ett par relativt nya sajter de lanserat är dels en med utförlig statistik om sjukpenningtalets utveckling “Vägen till 9,0” och dels en kampanjsajt med inspiration till att få ner sjuktalen “Laget Sverige”. Här finns en hel del intressant och matnyttigt, även om, speciellt i fallet med Laget Sverige, det finns ett tydligt opinionsbildande syfte i bakgrunden, vilket känns lite ovant kommet från en myndighet.


Skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukskrivning är historiskt hög

Upplagt den

Kvinnor har nu 89% fler sjukpenningdagar än män, skriver tidningen Arbetet. Problemen med höga sjuktal är alltså i högsta grad en jämställdhetsfråga. För om man bara räknar männens sjukfrånvaro ligger Sverige bra till i jämförelse med EU länderna. Det finns flera förklaringar till att kvinnor har högre sjuktal än män: de tar större ansvar för hus, hem och barn samtidigt som de jobbar inom sektorer med sämre arbetsmiljö. Men detta förklarar inte varför klyftan ökar. Och det blir allt mer uppenbart att om målet med ett sjuktal på 9,0 år 2020 ska nås så är det kvinnors sjukskrivning som måste adresseras.

Läs hela artikel i tidningen Arbetet>>


Lång eller kort terapi effektivt mot sjukfrånvaro?

Upplagt den

I morse hörde jag på radio ett reportage om medicinen som Tyskland tagit till för att minska sjukskrivningarna. Där satsar man på att erbjuda kostnadsfri terapi i upp till tre år och man anser att det minskar sjukfrånvaron så mycket att det är samhällsekonomiskt försvarbart, till och med lönsamt. Detta står i skarp kontrast till de dåliga resultat som den svenska rehabgarantin har fått i uppföljningarna. Men då har det rört sig om kortare terapisekvenser, upp till tio tillfällen med KBT. I Tyskland kan det röra sig om 100 terapitimmar. En psykolog som uttalar sig i reportaget menar att på tio tillfällen kan man komma åt symptomen, men inte de grundläggande orsakerna. Även i Finland tillämpas betydligt generösare tillgång till terapi inom den subventionerade vården.

Här kommer en länk till radioreportaget>>


Hälsoväxlingen dras tillbaka

Upplagt den

Idag aviserar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att regeringens förslag om Hälsoväxling dras tillbaka. Parterna har kommit med förslag för att minska sjukskrivningarna. Här kan man läsa om dessa:

Avsiktsförklaringen från parterna inom offentlig sektor

Avsiktsförklaringen från parterna inom privat sektor

Allt det här kommer vi naturligtvis att diskutera på Metodicum rehabdagar som man nu kan anmäla sig till, även om vi ännu inte hunnit utveckla den punkten. Läs mer om programmet här.