hieu

Hem » Nyhetsarkiv (Page 3)

Blogg


Uppdaterad utgåva av boken Vad chefen behöver veta om rehabilitering

Upplagt den

Vad ska chefen göra och vad är chefens ansvar när någon anställd måste sjukskriva sig? Vilka måste han eller hon samverka med i möten och beslut under den ibland snåriga rehabiliteringsprocessen? Och vad bör chefen ge akt på i den egna organisationen för att förebygga att fler blir sjukskrivna? Svaren finner du i Vad chefen behöver veta om rehabilitering 2018, en praktisk, överskådlig och för året uppdaterad vägledning på området rehabilitering.

Boken är skriven av Monica Kjellman, arbetsmiljökonsult med bakgrund som leg. sjukgymnast MSc med specialistkompetens i ergonomi. Monica arbetar brett inom arbetsmiljöområdet, dels praktiskt och dels som föreläsare. Årets utgåva är uppdaterad av Ann-Sofi Ökvist, arbetsmiljökonsult och leg. Sjukgymnast med stor erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med deras arbetsmiljöarbete. Hon har också en bakgrund från företagshälsovården.

Välkommen att beställa via vår bokshop>>


Socialministern lovar se över sjukförsäkringen

Upplagt den

Förändringar i sjukförsäkringen verkar vara på gång. Det framkom på ett LO-seminarium den 11 december där Annika Strandhäll var en av talarna. Bakgrunden till seminariet var kritiken mot Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmågan hos sjukskrivna som får avslag på fortsatt sjukpenning efter dag 180. Enligt LO-TCO rättsskydd har antalet överklaganden av avslag vid 180-dagarsgränsen ökat med hela 240 procent på ett år.

Strandhäll klargjorde att sjukförsäkringen inte fungerat som tänkt och att regeringen kommer att presentera nya åtgärder. Annika Strandhäll poängterade att flera insatser behövs. Sjukförsäkringen ska ge individen trygghet och ett bra stöd för att komma åter i arbete. Det är också viktigt att individen förstår varför man får ett visst beslut från Försäkringskassan.

Strandhäll uttryckte också besvikelse över bristerna i samverkan och samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedling, och hälso- och sjukvården. Brister, som hon menar, drabbar den enskilde hårt. Nu återstår att se vilka nya insatser som regeringen kommer att presentera efter julledigheten.

Här kan du läsa mer om seminariet om sjukförsäkringen>>


Skandia förändrar världen med förebyggande hälsoarbete

Upplagt den

Försäkringsbolaget Skandia togs förra året upp på Fortune Magazines lista över 50 företag globalt som bidrar till att förbättra världen. Det är deras arbete med att förebygga sjukskrivning som uppmärksammats. (Det här är alltså en lite gammal nyhet, men ny för mig så jag ville berätta om det här på bloggen. Och arbetet fortsätter vad jag förstår.)

Bakgrunden är att Skandia upptäckte att de sjukförsäkringar de sålt till arbetsgivare för deras anställdas räkning riskerade att bli en rejäl förlustaffär. Kostnaderna skenade när sjukskrivningskurvan började peka uppåt. Detta resulterade i ett program för förebyggande hälsoarbete. Den som riskerar att bli sjukskriven kan få kostnadsfri hjälp med t.ex. samtal eller sjukgymnastik innan sjukskrivningen är ett faktum. Skandia kallar detta för prehab. Detta har visat sig vara lönsamt både för försäkringsbolaget, för arbetsgivarna och för alla dem som kan få hjälp att vända en begynnande ohälsa utan att bli sjukskriven.

Lönsamt med tidiga insatser

Man kan tycka vad man vill om privata sjukförsäkringar (eller sjukvårdsförsäkringar som de kallas ibland). Men det är i alla fall väldigt intressant att Skandia har lyckats visa i praktiken det som personalekonomerna har predikat i alla år: att satsningar på förebyggande insatser, så snart produktiviteten går ner på grund av ohälsa, är bland det allra mest lönsamma man kan investera i.

Läs mer om Skandias förebyggande hälsoarbete>>


Almedalsseminarium om att bryta psykisk ohälsa

Upplagt den

En del av Almedalsveckans enorma utbud går att ta del av i efterhand på youtube. Jag vill tipsa om ett intressant seminarium, arrangerat av forskningsrådet Forte. Först presenteras ett pågående forskningsprojekt där man utvärderar olika behandlingar mot den typen av psykisk ohälsa som numera är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Därefter intervjuas socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Sen följer ett panelsamtal. Olika aktörer ger sin bild av vad som behövs för att bryta den negativa utvecklingen med ökande sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Sammantaget framstår en bild av ett komplext problem som behöver angripas med flera olika typer av insatser.

Här kan du ta del av seminariet>>


Vad vill du höra om på Metodicum rehabdagar?

Upplagt den

Många har semester och här på kontoret i Degerfors är det ganska tyst och stilla, men jag och Jan-Åke jobbar på en vecka till för att få klart programutkastet till höstens rehabdagar.

Vår tanke är att den första dagen ska vara inriktad på goda exempel, framgångsrika arbetssätt för att minska sjukfrånvaron. Framförallt när det gäller att få till en helhet med förebyggande arbete, tidiga insatser och fungerande rehabilitering.

Under den andra dagen vill vi ta upp själva rehabprocessen, hur är det egentligen tänkt att fungera? Vilka roller ska de olika aktörerna ha? Varför brister det på sina håll så att sjukskrivna faller mellan stolarna och hur tänker politikerna åtgärda detta? En fråga som vi tycker ska bli intressant att få belyst är detta med rehabiliteringskoordinatorer som verkar vara en framgångsfaktor på många håll, men hur förhåller de sig till Försäkringskassans samordnande roll? Och vilken roll får egentligen företagshälsovården?

Har du något förslag på vad vi borde ta upp på Metodicum rehabdagar? Hör jättegärna av dig till jenny.forsling@metodicum.se


Kritik mot Försäkringskassans utredningar

Upplagt den

I en färsk rapport riktar Inspektionen för socialförsäkringen kritik mot Försäkringskassans avstämningar vid sjukskrivningsdag 90 respektive 180. Inspektionens undersökning visar dels att dessa avstämningar inte görs i 100% av alla sjukskrivningsärenden. Men framförallt visar den att utredningarna inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Grundsyftet med avstämningarna i rehabiliteringskedjan är ju att utreda om den sjukskrivnes kvarvarande arbetsförmåga kan tas tillvara på något sätt, i det egna arbetet med anpassning, i något annat arbete på arbetsplatsen eller i något annat arbete som förekommer på den öppna arbetsmarknaden. Men i många fall är det just dessa utredningar som saknas i de ärenden som inspektionen granskat.

Här kan du läsa rapporten från Inspektionen för Socialförsäkringen>>


Tips om trötthet och återhämtning

Upplagt den

Återhämtning är ju ett viktigt begrepp i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Men mig veterligen finns det inte så jättemycket studier, metoder eller modeller för hur den viktiga återhämtningen ska gå till. Därför blev jag så glad när jag hittade ett fantastiskt litet temablad hos Stressforskningsinstitutet.

Här resoneras en del kring olika typer av trötthet och att återhämtningen bör anpassas efter vad det är som har orsakat tröttheten. Jag gillar skarpt indelningen av fritidsaktiviteter i  kategorierna:

1) Pliktaktiviteter
2) Lågansträngningsaktiviteter
3) Sociala aktiviteter
4) Fysiska aktiviteter

Det konstateras att pliktaktiviteter inte har så stort återhämtningsvärde, medan lågansträngningsaktiviteter som att ligga på soffan och bläddra i tidningar är högeffektivt.

”Sammanfattningsvis beror optimal återhämtningsaktivitet på vad som orsakat tröttheten. I många fall framstår ”att göra ingenting” som en optimal strategi efter mentalt belastande arbete. ”Slöhet” måste nog i dag ses som något fullt legitimt. Möjligen bör detta övergå i fysisk och/eller social aktivitet efter en tillräcklig period av låg aktivitet.”

Läs gärna hela temabladet Trötthet och återhämtning>>


Utvärdering av rehabiliteringsforskning pekar igen på arbetsplatsinsatser

Upplagt den

För några veckor sedan presenterades en utvärdering av forskningsprojektet Rehsam, som var ett regeringsinitiativ som inbegrep en mängd studier av olika rehabiliteringsinsatser. Utvärderingen undersöker de olika studierna vetenskapliga kvalitet och om det finns gemensamma slutsatser. Det är inga jättestarka slutsatser som kommer fram i utvärderingen. Dock visar en tendens från flera av studierna att om man vill att en rehabiliteringsinsats ska leda till återgång i arbete, då är det insatser på arbetsplatsen som är effektivt. Jag konstaterar att det är samma tendens som Åke Nygren och Rehabiliteringsrådet lyfte fram, m fl. Den här slutsatsen måste väl ändå börja närma sig evidens?

Här kan man se Fortes seminarium där utvärderingen presenteras >>

Det efterföljande panelsamtalet är minst sagt spretigt, men intressant på sitt sätt.


Förslaget om obligatorisk rehabplan vidare till lagrådet

Upplagt den

Socialförsäkringsministerns förslag om att arbetsgivare ska ta fram en skriftlig plan för hur en anställd sjukskriven ska komma tillbaka till arbetet har nu blivit till en lagrådsremiss. Syftet med den föreslagna regeln är att sätta fokus på insatser på arbetsplatsen, och relativt tidigt i processen. Planen ska tas fram innan sjukskrivningen varat i 30 dagar. Dessutom innehåller förslaget en utvidgning av det ”arbetsplats-nära-stödet”. Dessa pengar ska nu kunna sökas även för andra insatser än utredande och summan höjs från 7 000 per anställd till 10 000.

Här kan du läsa pressmeddelandet>>


Ökat inflytande sänkte sjukfrånvaron

Upplagt den

På Kommunalarbetaren finns just nu en artikel om sjukfrånvaron bland städare, en yrkesgrupp som oftare än många andra drabbas av sjukskrivningar på grund av ryggvärk och andra muskeloskeletala problem, och dessutom är överrepresenterad i statistiken över arbetsplatsolyckor. Men i artikeln nämns också hur städenheten i Piteå kommun har lyckat sänka sin sjukfrånvaro från 18-20 % till under 5%. Vi hade med en av cheferna därifrån på en konferens för något år sedan och de har verkligen gjort en fantastiskt arbete. De har fått möjlighet att driva verksamheten som intraprenad vilket har gett personalen större inflytande och frihet att investera eventuellt ekonomiskt överskott i t.ex. arbetsmiljöförbättringar. Vi fick t.ex. höra att städenheten gått in och bekostat renoveringen av ett golv som inte fungerade så bra att städa ur arbetsmiljösynpunkt. Det är också städarna själva som styr planering och bemanning och kan därigenom kompensera för sådana saker som att det kommer in mycket grus på golven vissa tider på året, sådan information som en schemaläggare som inte själv städar kanske inte har koll på. Så roligt att ett så bra arbetsmiljöarbete uppmärksammas!

Läs mer på Kommunalarbetaren>>