hieu

Hem » Nyhetsarkiv (Page 2)

Blogg


Högsta förvaltningsdomstolen vägleder om normalt förekommande arbete

Upplagt den

Under sommaren kom två intressanta domar från Högsta förvaltningsdomstolen kring begreppet ”normalt förekommande arbete”. Det är LO-TCO Rättsskydd som har drivit två fall där de anser att Försäkringskassan felaktigt nekat den försäkrade sjukpenning, med hänsyn till att personen borde kunna ta ett normalt förekommande arbete.

I de två ärendena fick LO-TCO Rättsskydd rätt i det ena och Försäkringskassan rätt i det andra. Domstolen klargjorde bland annat att subventionerade anställningar inte ska räknas som ”normalt förekommande arbete” och att den försäkrade måste kunna uppfylla sådana krav som arbetsgivare normalt sett har på arbetstagare. Däremot ansåg domstolen inte att Försäkringskassan måste ge exempel på arbeten som den försäkrade kan tänkas klara i sina avslagsbeslut.

Du kan läsa mer om de två ärendena i Lag&avtal>>


Hälsa på arbetsplatsen – lovvärd sammanställning av kunskaper och metoder

Upplagt den

Hälsa på arbetsplatsen heter en rapport som Institutet för stressmedicin i Göteborg nyligen har kommit ut med. I rapporten har de samlat slutsatser och metoder från diverse aktuella forskningsprojekt inom ämnet arbetsplatshälsa som gjorts de senaste åren inom deras nätverk. Tanken är att det ska vara lätt att ta till sig för arbetsgivare och andra intresserade. Det är också intressant och relativt lättillgänglig läsning.

Mest spännande tyckte jag var just överblicken över forskningsfältet och tankarna kring helheten som uppstår just i sammanställningen. Det tror jag också är den stora utmaningen i praktiken: Hur får vi allt att hänga ihop? Rehabilitering, förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete, individ- grupp- och organisationsperspektiv.

Här kan du läsa mer om rapporten på ISMs sida


Viktiga faktorer för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vid psykisk ohälsa

Upplagt den

Det har nog knappast undgått någon att psykiska ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Ofta handlar det om långa sjukskrivningar som inneburit att personer hamnat långt från arbetsmarknaden. Därför är det intressant att följa den forskning som pågår kring vad som underlättar rehabilitering och stärker arbetsförmågan vid just psykisk sjukdom.

En studie som nyligen inletts tittar på samverkan mellan arbetsgivaren och vården. Vad är det för samverkansfaktorer som gör att personer med psykisk ohälsa kommer tillbaka till jobbet lättare? Och vilka faktorer kan vara hindrande?

Forskarna ska också undersöka vilka etiska frågor som kan uppkomma. Till exempel behöver ju arbetsgivaren som är ansvarig för rehabiliteringen skapa sig en bild av hur medarbetaren mår för att kunna planera och anpassa arbetet. Samtidigt kan medarbetaren oroa sig över hur vissa känsliga uppgifter om sjukdomstillståndet eller den sociala situationen kan komma att påverka möjligheten till karriär -eller löneutveckling i framtiden.

Studien kommer att baseras på intervjuer med arbetstagare som varit sjukskrivna för psykisk ohälsa, arbetsgivare, Försäkringskassa, företrädare för primärvården och företagshälsovården.
Forskarna hoppas att studien ska bidra med kunskap och verktyg till hjälp i det fortsatta samverkans- och rehabiliteringsarbetet.

Här kan du läsa ner om studien på Suntarbetsliv 

 

 

Chefsstöd viktigt vid sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa

En annan studie från 2017 fokuserar på chefens roll och stöd till medarbetare med psykisk ohälsa. Forskaren Annika Lexén (Lunds universitet), har sett att väldigt enkla åtgärder och anpassningar kan ha stor betydelse för arbetsförmågan. Det kan handla om att kunna stänga dörren om sig för att få lugn och ro, eller att skriva ner vad man ska göra under dagen. Många chefer känner sig dock utlämnade och önskar mer stöd. Därför har Annika Lexén, tagit fram ett stödpaket för chefer: Support to Employers from rehabilitation Actors about Mental health (SEAM).

Stödpaketet består av tre delar: en kortare utbildning där man får mer kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och hur man bemöter människor som drabbats, ett riktat stöd med förhållningssätt, kommunikationsprinciper och strategier, samt en hemsida med information specifikt till chefer.

-Arbetsförmågan är mer beroende av arbetsmiljön och vilket stöd som personen får, än av diagnoser, säger Annika Lexén.

Lär mer om forskningsprojektet på Suntarbetsliv

 

 

 


Mindre återhämtning under arbetsdagen för kvinnor

Upplagt den

Varför kvinnor är mer sjukskrivna än män är ett mysterium som har diskuterats mycket. För ett par år sedan fastslog SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) att skillnaden inte beror på att kvinnor skulle vara klenare än män. Vid samma belastning utraderas skillnaden. SBU är ju en av de tyngsta instanserna när det gäller att utvärdera forskningsläget, så den diskussionen bör väl vara avslutad nu.

Därefter visade Försäkringskassan att skillnaden i sjukskrivning blir tydlig efter andra barnets födelse. Det har vänt blickarna mot det obetalda arbetet i hemmet som förklaringsmodell. Kvinnor får sämre återhämtning hemma.

Återhämtning på jobbet minskar sjukrisk

Nu kommer en studie som visar att det skiljer sig stort mellan könen vad gäller möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. Och denna skillnad har tydligt samband med sjukskrivningsgrad. Det handlar både om huruvida det går att ta mindre pauser och hur i hur hög grad man kan påverka arbetets upplägg och innehåll.

Hur detta kan skilja sig så mycket mellan könen beror på att kvinnor och män arbetar i olika branscher. Speciellt i vård och omsorg finns problem med för lite återhämtning under dagen. Men forskarna har också sett att män och kvinnor behandlas olika på samma arbetsplats.

Den här forskningen är givetvis väldigt intressant. Detta borde gå att åtgärda. Det är något väldigt konkret och inte särskilt dyrt, att se till att det finns utrymmer för pauser. Därmed inte sagt att det är lätt i alla verksamheter.

Forskaren bakom studien heter Mats Hagberg och är professor i arbetsmedicin vid Göteborgs universitet.

Här kan du läsa en intervju med honom i tidningen Du & Jobbet >> 


Test med webbterapi mot arbetsrelaterad stress och utmattning

Upplagt den

Vid det här laget är de flesta forskare överens om att arbetsplatsinriktade åtgärder vid rehabilitering är det som mest säkert hjälper till att få tillbaka sjukskrivna i arbete. Därför är det intressant att ett forskningsprojekt nu testar att inkludera arbetsmiljöaspekter i webbterapi.

Grunden är ett program som tagits fram för KBT-terapi över nätet. Det vänder sig till personer som har stressdiagnoser. KBT (Kognitiv Beteende-Terapi) syftar lite förenklat till att hjälpa individen att förändra sina tankar och beteenden för att bättre klara av vardagen. I arbetsmiljödelen av webbterapi-programmet uppmanas deltagarna att reflektera kring hur de har det på jobbet. Frågor som ställs är bland annat hur arbetsvillkoren ser ut och vad som behövs för att det ska fungera bättre. Tanken är att påverka arbetsplatsen genom medarbetaren.

Preliminära resultat visar att arbetsmiljöfrågorna hjälper

Det här är alltså ett pågående forskningsprojekt som inte är klart ännu. Men de preliminära resultaten visar att det ser något bättre ut med arbetsåtergången för gruppen som får ta del av arbetsmiljödelen än för den grupp som får enbart det vanliga KBT-programmet.

Det här är spännande forskning tycker jag. Ett sånt här program är ju en ganska enkel och billig insats. Därför har den potential att få stor spridning om det fungerar bra. Men det är så klart viktigt att ansvaret för arbetsmiljön inte enbart hamnar i knäet på den stressjuke medarbetaren.

Här kan du läsa en längre artikel om studien på suntarbetsliv>>


Studie av låga sjuktal hos privatanställda tjänstemän lyfter frågor om sjukskrivning

Upplagt den

Professor Kristina Alexandersson presenterade nyligen en studie som visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Hon menar att man måste inse att sjukfrånvaro inte är ett mått på sjuklighet. Istället är det ett mått på sociala konsekvenser av nedsatt funktion.

Kanske är det så att det just inom tjänstemannayrken i den privata sektorn faktiskt finns möjlighet att ta tillvara den arbetsförmåga som finns även om den tillfälligtvis kan vara nedsatt.

Skadliga biverkningar av sjukskrivning?

Kristina Alexandersson vill också lyfta frågan om biverkningar av sjukskrivning. Hon menar att sjukskrivning ofta används utan att det är utrett om det gör nytta eller om biverkningarna kan vara direkt skadliga.

Här kan man läsa mer om studien på Svenskt näringslivs sida>>


Emmaboda behåller ledningen i bäst sjuktal

Upplagt den

Emmaboda kommun har landets lägsta sjukfrånvaro. Och det är ingen tillfällig formtopp utan en tydlig och stadig trend. Sjukfrånvaron har sjunkit varje år sedan 2006, men den positiva förändringen inleddes redan 1980 när den så kallade Emmabodamodellen lanserades.

Organiserar hälsofrämjande med individen i centrum

Emmabodamodellen kan förenklat sammanfattas med att alltid sätta individen i centrum. Det som är bra för individen är bra för kommunen. Men detta förhållningssätt har lett till att man byggt upp en organisatorisk struktur som främjar hälsan. T.ex. har ingen chef personalansvar för fler än 30 medarbetare, och arbetsgrupperna hålls små. Det gör att tidiga signaler på ohälsa lättare kan fångas upp.

Dessutom verkar politikerna i Emmaboda mycket medvetna om sitt arbetsmiljöansvar och engagerade i frågan. De har bestämt sig för att inte snåla in på det hälsofrämjande och på så sätt istället spara pengar på minskad sjukfrånvaro. Grundprincipen är att medarbetare som behöver det ska få all hjälp de behöver från företagshälsovården.

Här kan man läsa en längre artikel på suntarbetsliv>>


Förtydligande av ”normalt förekommande arbete” på gång

Upplagt den

Förutom att socialministern har tillsatt en utredning som ska titta på begreppet ”normalt förekommande arbete”, kommer också Högsta förvaltningsdomstolen att pröva tillämpningen av begreppet under våren.

Konkret handlar det om den prövning som ska göras av rätten till sjukpenning efter dag 180. Före denna tidsgräns prövas arbetsförmågan mot det egna arbetet, eller annat arbete som den egna arbetsgivaren kan erbjuda, med eller utan arbetsanpassning. Men efter dag 180 kan man bara få sjukpenning om man inte kan utföra något ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden.

Kritik mot Försäkringskassans bedömningar

Som jag skrivit om tidigare, hävdar LO-TCO Rättsskydd att Försäkringskassan hänvisar till fiktiva arbeten i sina bedömningar. De menar att Försäkringskassan borde ange exempel på arbeten som den sjukskrivne kan klara om de drar in sjukpenningen.

Det är två olika fall som nu ska bedömas av Högsta förvaltningsdomstolen. De kommer alltså att bli vägledande för tillämpningen framöver. Det blir intressant att följa.

Tidningen Arbetet har gjort en klargörande översikt över den historiska bakgrunden till begreppet ”normalt förekommande arbete”.

Den kan man läsa här >>


Åtgärder för tryggare sjukförsäkring väcker debatt

Upplagt den

Socialministerns åtgärdspunkter för en fungerande sjukförsäkring har blåst liv i debatten om vad som krävs för ett tryggt och rättssäkert system. Framför allt hörs kritik mot Försäkringskassans mål att minska sjuktalen.

Det var i slutet av januari som Annika Strandhäll presenterade ”11 punkter för en trygg och välfungerande sjukförsäkring med människan i centrum”.

Några av de viktigaste åtgärderna hon aviserar är:

  • en utredning som ska se över tolkningen av begreppen ”normalt förekommande arbete” och ”särskilda skäl”
  • nolltolerans mot att människor faller mellan stolarna när de går från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen
  • bättre samverkan mellan hälsovården och Försäkringskassan
  • en nationell samordnare för sjukförsäkringen ska motverka ”stuprör” i processen
  • översyn av möjligheten att få sjukersättning

Kritik mot användningen av fiktiva arbeten

Flera debattörer välkomnar översynen av ”normalt förekommande arbete” eftersom just detta är en stötesten i nuvarande system. Till exempel LO-TCO Rättsskydd menar att Försäkringskassan idag bedömer arbetsförmåga mot rent fiktiva arbeten. Dock anser kritiker att direktiven till utredningen inte är tillräckligt skarpa. Såväl forskarna Björn Johnson, Ruth Mannelqvist och Stefan Svallfors som Vänsterpartiets Rossana Dinamarca hävdar att så länge regeringen håller fast vid Försäkringskassans mål att minska sjuktalet, kommer sjuka människor att komma i kläm.

Eva Nordmark ordförande i TCO lyfter fram att idag tvingas lärare, läkare och sjuksköterskor bort från sina arbeten om de blir sjuka, trots att de verkar inom bristyrken. Detta problem adresseras inte alls i regeringens åtgärdspaket.

Vill stärka arbetsplatsnära insatser

VDn för Sveriges företagshälsor, Peter Munck, saknar åtgärder som är inriktade på att förbättra de arbetsplatsnära insatserna. Här vill han att företagshälsovårdens roll stärks, t.ex. genom att det görs obligatoriskt för alla arbetsgivare att ha avtal med en rehabiliteringsaktör och att företagshälsan kopplas in vid första läkarkontakten.

Läs om Socialministerns åtgärdspaket och replikerna på DN-debatt>>


Ny utbildning om chefens ansvar vid sjukskrivning

Upplagt den

När Kalle blev sjuk – från rehabilitering till hälsofrämjande, så heter en ny Metodicum-utbildning som framför allt vänder sig till chefer med personalansvar. Det är en konkret och praktiskt inriktad utbildning. Den utgår från det fiktiva fallet ”Kalle”; medarbetaren som plötsligt blir sjukskriven.

Som chef behöver du ha koll på det praktiska arbetet med rehabiliteringen, men du behöver också lära dig hur rehabilitering hänger ihop med hälsofrämjande arbete. Det kan handla om allt från att uppmärksamma tidiga signaler, till att arbeta strategiskt och långsiktigt med hälsa och hälsofrämjande insatser. Målet är förstås att få ett mer långsiktigt tänk i organisationen som helhet.  Därmed skapas framgångsrika och hållbara företag med friska och motiverade medarbetare. Allt detta ryms inom utbildningen.

Erfarna utbildare med bred kompetens

Utbildare är Britt-Marie Fernestål och Annsofie Ökvist.
Britt-Marie är arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla arbetsmiljön både i kommunal sektor, industri- och tjänstebranscher. Hon har också erfarenhet som konsult och mentor till chefer, HR, arbetsmiljösamordnare, av att utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för arbetsanpassning- och rehabilitering.

Annsofie, är arbetsmiljökonsult och legitimerad sjukgymnast med stor erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med deras arbetsmiljö- och hälsoarbete. Hon har en bakgrund från företagshälsovården. Hon har även erfarenhet av att vara chef med personalansvar och av att driva en företagshälsa.

Här kan du läsa mer om utbildningen>>