hieu

Hem » Nyhetsarkiv (Page 2)

Blogg


Studie av låga sjuktal hos privatanställda tjänstemän lyfter frågor om sjukskrivning

Upplagt den

Professor Kristina Alexandersson presenterade nyligen en studie som visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Hon menar att man måste inse att sjukfrånvaro inte är ett mått på sjuklighet. Istället är det ett mått på sociala konsekvenser av nedsatt funktion.

Kanske är det så att det just inom tjänstemannayrken i den privata sektorn faktiskt finns möjlighet att ta tillvara den arbetsförmåga som finns även om den tillfälligtvis kan vara nedsatt.

Skadliga biverkningar av sjukskrivning?

Kristina Alexandersson vill också lyfta frågan om biverkningar av sjukskrivning. Hon menar att sjukskrivning ofta används utan att det är utrett om det gör nytta eller om biverkningarna kan vara direkt skadliga.

Här kan man läsa mer om studien på Svenskt näringslivs sida>>


Emmaboda behåller ledningen i bäst sjuktal

Upplagt den

Emmaboda kommun har landets lägsta sjukfrånvaro. Och det är ingen tillfällig formtopp utan en tydlig och stadig trend. Sjukfrånvaron har sjunkit varje år sedan 2006, men den positiva förändringen inleddes redan 1980 när den så kallade Emmabodamodellen lanserades.

Organiserar hälsofrämjande med individen i centrum

Emmabodamodellen kan förenklat sammanfattas med att alltid sätta individen i centrum. Det som är bra för individen är bra för kommunen. Men detta förhållningssätt har lett till att man byggt upp en organisatorisk struktur som främjar hälsan. T.ex. har ingen chef personalansvar för fler än 30 medarbetare, och arbetsgrupperna hålls små. Det gör att tidiga signaler på ohälsa lättare kan fångas upp.

Dessutom verkar politikerna i Emmaboda mycket medvetna om sitt arbetsmiljöansvar och engagerade i frågan. De har bestämt sig för att inte snåla in på det hälsofrämjande och på så sätt istället spara pengar på minskad sjukfrånvaro. Grundprincipen är att medarbetare som behöver det ska få all hjälp de behöver från företagshälsovården.

Här kan man läsa en längre artikel på suntarbetsliv>>


Förtydligande av ”normalt förekommande arbete” på gång

Upplagt den

Förutom att socialministern har tillsatt en utredning som ska titta på begreppet ”normalt förekommande arbete”, kommer också Högsta förvaltningsdomstolen att pröva tillämpningen av begreppet under våren.

Konkret handlar det om den prövning som ska göras av rätten till sjukpenning efter dag 180. Före denna tidsgräns prövas arbetsförmågan mot det egna arbetet, eller annat arbete som den egna arbetsgivaren kan erbjuda, med eller utan arbetsanpassning. Men efter dag 180 kan man bara få sjukpenning om man inte kan utföra något ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden.

Kritik mot Försäkringskassans bedömningar

Som jag skrivit om tidigare, hävdar LO-TCO Rättsskydd att Försäkringskassan hänvisar till fiktiva arbeten i sina bedömningar. De menar att Försäkringskassan borde ange exempel på arbeten som den sjukskrivne kan klara om de drar in sjukpenningen.

Det är två olika fall som nu ska bedömas av Högsta förvaltningsdomstolen. De kommer alltså att bli vägledande för tillämpningen framöver. Det blir intressant att följa.

Tidningen Arbetet har gjort en klargörande översikt över den historiska bakgrunden till begreppet ”normalt förekommande arbete”.

Den kan man läsa här >>


Åtgärder för tryggare sjukförsäkring väcker debatt

Upplagt den

Socialministerns åtgärdspunkter för en fungerande sjukförsäkring har blåst liv i debatten om vad som krävs för ett tryggt och rättssäkert system. Framför allt hörs kritik mot Försäkringskassans mål att minska sjuktalen.

Det var i slutet av januari som Annika Strandhäll presenterade ”11 punkter för en trygg och välfungerande sjukförsäkring med människan i centrum”.

Några av de viktigaste åtgärderna hon aviserar är:

  • en utredning som ska se över tolkningen av begreppen “normalt förekommande arbete” och “särskilda skäl”
  • nolltolerans mot att människor faller mellan stolarna när de går från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen
  • bättre samverkan mellan hälsovården och Försäkringskassan
  • en nationell samordnare för sjukförsäkringen ska motverka ”stuprör” i processen
  • översyn av möjligheten att få sjukersättning

Kritik mot användningen av fiktiva arbeten

Flera debattörer välkomnar översynen av ”normalt förekommande arbete” eftersom just detta är en stötesten i nuvarande system. Till exempel LO-TCO Rättsskydd menar att Försäkringskassan idag bedömer arbetsförmåga mot rent fiktiva arbeten. Dock anser kritiker att direktiven till utredningen inte är tillräckligt skarpa. Såväl forskarna Björn Johnson, Ruth Mannelqvist och Stefan Svallfors som Vänsterpartiets Rossana Dinamarca hävdar att så länge regeringen håller fast vid Försäkringskassans mål att minska sjuktalet, kommer sjuka människor att komma i kläm.

Eva Nordmark ordförande i TCO lyfter fram att idag tvingas lärare, läkare och sjuksköterskor bort från sina arbeten om de blir sjuka, trots att de verkar inom bristyrken. Detta problem adresseras inte alls i regeringens åtgärdspaket.

Vill stärka arbetsplatsnära insatser

VDn för Sveriges företagshälsor, Peter Munck, saknar åtgärder som är inriktade på att förbättra de arbetsplatsnära insatserna. Här vill han att företagshälsovårdens roll stärks, t.ex. genom att det görs obligatoriskt för alla arbetsgivare att ha avtal med en rehabiliteringsaktör och att företagshälsan kopplas in vid första läkarkontakten.

Läs om Socialministerns åtgärdspaket och replikerna på DN-debatt>>


Ny utbildning om chefens ansvar vid sjukskrivning

Upplagt den

När Kalle blev sjuk – från rehabilitering till hälsofrämjande, så heter en ny Metodicum-utbildning som framför allt vänder sig till chefer med personalansvar. Det är en konkret och praktiskt inriktad utbildning. Den utgår från det fiktiva fallet ”Kalle”; medarbetaren som plötsligt blir sjukskriven.

Som chef behöver du ha koll på det praktiska arbetet med rehabiliteringen, men du behöver också lära dig hur rehabilitering hänger ihop med hälsofrämjande arbete. Det kan handla om allt från att uppmärksamma tidiga signaler, till att arbeta strategiskt och långsiktigt med hälsa och hälsofrämjande insatser. Målet är förstås att få ett mer långsiktigt tänk i organisationen som helhet.  Därmed skapas framgångsrika och hållbara företag med friska och motiverade medarbetare. Allt detta ryms inom utbildningen.

Erfarna utbildare med bred kompetens

Utbildare är Britt-Marie Fernestål och Annsofie Ökvist.
Britt-Marie är arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla arbetsmiljön både i kommunal sektor, industri- och tjänstebranscher. Hon har också erfarenhet som konsult och mentor till chefer, HR, arbetsmiljösamordnare, av att utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för arbetsanpassning- och rehabilitering.

Annsofie, är arbetsmiljökonsult och legitimerad sjukgymnast med stor erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med deras arbetsmiljö- och hälsoarbete. Hon har en bakgrund från företagshälsovården. Hon har även erfarenhet av att vara chef med personalansvar och av att driva en företagshälsa.

Här kan du läsa mer om utbildningen>>


Uppdaterad utgåva av boken Vad chefen behöver veta om rehabilitering

Upplagt den

Vad ska chefen göra och vad är chefens ansvar när någon anställd måste sjukskriva sig? Vilka måste han eller hon samverka med i möten och beslut under den ibland snåriga rehabiliteringsprocessen? Och vad bör chefen ge akt på i den egna organisationen för att förebygga att fler blir sjukskrivna? Svaren finner du i Vad chefen behöver veta om rehabilitering 2018, en praktisk, överskådlig och för året uppdaterad vägledning på området rehabilitering.

Boken är skriven av Monica Kjellman, arbetsmiljökonsult med bakgrund som leg. sjukgymnast MSc med specialistkompetens i ergonomi. Monica arbetar brett inom arbetsmiljöområdet, dels praktiskt och dels som föreläsare. Årets utgåva är uppdaterad av Ann-Sofi Ökvist, arbetsmiljökonsult och leg. Sjukgymnast med stor erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med deras arbetsmiljöarbete. Hon har också en bakgrund från företagshälsovården.

Välkommen att beställa via vår bokshop>>


Socialministern lovar se över sjukförsäkringen

Upplagt den

Förändringar i sjukförsäkringen verkar vara på gång. Det framkom på ett LO-seminarium den 11 december där Annika Strandhäll var en av talarna. Bakgrunden till seminariet var kritiken mot Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmågan hos sjukskrivna som får avslag på fortsatt sjukpenning efter dag 180. Enligt LO-TCO rättsskydd har antalet överklaganden av avslag vid 180-dagarsgränsen ökat med hela 240 procent på ett år.

Strandhäll klargjorde att sjukförsäkringen inte fungerat som tänkt och att regeringen kommer att presentera nya åtgärder. Annika Strandhäll poängterade att flera insatser behövs. Sjukförsäkringen ska ge individen trygghet och ett bra stöd för att komma åter i arbete. Det är också viktigt att individen förstår varför man får ett visst beslut från Försäkringskassan.

Strandhäll uttryckte också besvikelse över bristerna i samverkan och samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedling, och hälso- och sjukvården. Brister, som hon menar, drabbar den enskilde hårt. Nu återstår att se vilka nya insatser som regeringen kommer att presentera efter julledigheten.

Här kan du läsa mer om seminariet om sjukförsäkringen>>


Skandia förändrar världen med förebyggande hälsoarbete

Upplagt den

Försäkringsbolaget Skandia togs förra året upp på Fortune Magazines lista över 50 företag globalt som bidrar till att förbättra världen. Det är deras arbete med att förebygga sjukskrivning som uppmärksammats. (Det här är alltså en lite gammal nyhet, men ny för mig så jag ville berätta om det här på bloggen. Och arbetet fortsätter vad jag förstår.)

Bakgrunden är att Skandia upptäckte att de sjukförsäkringar de sålt till arbetsgivare för deras anställdas räkning riskerade att bli en rejäl förlustaffär. Kostnaderna skenade när sjukskrivningskurvan började peka uppåt. Detta resulterade i ett program för förebyggande hälsoarbete. Den som riskerar att bli sjukskriven kan få kostnadsfri hjälp med t.ex. samtal eller sjukgymnastik innan sjukskrivningen är ett faktum. Skandia kallar detta för prehab. Detta har visat sig vara lönsamt både för försäkringsbolaget, för arbetsgivarna och för alla dem som kan få hjälp att vända en begynnande ohälsa utan att bli sjukskriven.

Lönsamt med tidiga insatser

Man kan tycka vad man vill om privata sjukförsäkringar (eller sjukvårdsförsäkringar som de kallas ibland). Men det är i alla fall väldigt intressant att Skandia har lyckats visa i praktiken det som personalekonomerna har predikat i alla år: att satsningar på förebyggande insatser, så snart produktiviteten går ner på grund av ohälsa, är bland det allra mest lönsamma man kan investera i.

Läs mer om Skandias förebyggande hälsoarbete>>


Almedalsseminarium om att bryta psykisk ohälsa

Upplagt den

En del av Almedalsveckans enorma utbud går att ta del av i efterhand på youtube. Jag vill tipsa om ett intressant seminarium, arrangerat av forskningsrådet Forte. Först presenteras ett pågående forskningsprojekt där man utvärderar olika behandlingar mot den typen av psykisk ohälsa som numera är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Därefter intervjuas socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Sen följer ett panelsamtal. Olika aktörer ger sin bild av vad som behövs för att bryta den negativa utvecklingen med ökande sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Sammantaget framstår en bild av ett komplext problem som behöver angripas med flera olika typer av insatser.

Här kan du ta del av seminariet>>


Vad vill du höra om på Metodicum rehabdagar?

Upplagt den

Många har semester och här på kontoret i Degerfors är det ganska tyst och stilla, men jag och Jan-Åke jobbar på en vecka till för att få klart programutkastet till höstens rehabdagar.

Vår tanke är att den första dagen ska vara inriktad på goda exempel, framgångsrika arbetssätt för att minska sjukfrånvaron. Framförallt när det gäller att få till en helhet med förebyggande arbete, tidiga insatser och fungerande rehabilitering.

Under den andra dagen vill vi ta upp själva rehabprocessen, hur är det egentligen tänkt att fungera? Vilka roller ska de olika aktörerna ha? Varför brister det på sina håll så att sjukskrivna faller mellan stolarna och hur tänker politikerna åtgärda detta? En fråga som vi tycker ska bli intressant att få belyst är detta med rehabiliteringskoordinatorer som verkar vara en framgångsfaktor på många håll, men hur förhåller de sig till Försäkringskassans samordnande roll? Och vilken roll får egentligen företagshälsovården?

Har du något förslag på vad vi borde ta upp på Metodicum rehabdagar? Hör jättegärna av dig till jenny.forsling@metodicum.se