hieu

Hem » Bli certifierad faktaundersökare

Vad är faktaundersökning?

Faktaundersökning är en systematisk metod för noggrann och rättssäker behandling av anställda och chefer i svåra arbetsmiljö- och konfliktsituationer. Den används framför allt då en anställd menar sig vara utsatt för oacceptabelt, kränkande, otillbörligt eller trakasserande beteende från andra i arbetsmiljön. Målet med undersökningen är att kartlägga de faktiska förhållandena i ärendet. Därefter tas ställning till om det som har inträffat bedöms vara ett brott mot någon eller några av arbetsmiljölagens bestämmelser, eller mot eventuella interna riktlinjer och regler.

Faktaundersökning används i ärenden där det har kommit in en anmälan eller ett klagomål på arbetsmiljön, eller då arbetsgivaren har någon annan anledning att tro att det förekommer oegentligheter. Metoden ger ett nödvändigt underlag för åtgärder och interventioner. Den är särskilt användbar när ord står mot ord. Faktaundersökning säkrar en jämlik, skyndsam och rättssäker hantering av den här typen av ärenden och gör det möjligt att avsluta dem på ett korrekt sätt och kunna sätt punkt.

Metodens och certifieringens bakgrund

Metoden är framtagen i Norge. Den är bygger på arbetsmiljölagen, föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, forskning om rättssäkerhet, samt grundläggande regler för god hantering av individärenden. Det unika med faktaundersökning som metod för svåra arbetsmiljöfrågor, är att den har varit på en omfattande remissrunda hos arbetsmarknadens parter i Norge.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att faktaundersökningar genomförs i linje med gällande regelverk. Därför behöver organisationer ha kompetens inom området internt. I många fall kommer man också att behöva anlita extern hjälp i den här typen av ärenden, t.ex. av en opartisk konsult som utför själva faktaundersökningen.

För att säkra kvaliteten i arbetet både med att beställa och att genomföra faktaundersökningar, finns en serie utbildningar och en certifiering. Metoden utvecklades från början på uppdrag av norska arbetsmiljöverket, som också framförde idén om en certifiering. Den nuvarande certifieringen är utvecklad med utgångspunkt från detta, men oberoende av arbetsmiljöverket.

En tredagars grundkurs (steg 1) ger goda möjligheter att arbeta vidare med metoden i verksamheten. Certifiering ger en unik, grundlig och övergripande formell kompetens till dem som önskar använda metoden kontinuerligt i sin yrkesutövning.

Vilken kompetens ger certifieringen?

Certifieringen bygger på utbildningarna och på detaljerade kompetenskrav. Kompetenskraven rör sig om såväl kunskaper som färdigheter, värderingar och etisk medvetenhet. Därför kan certifierade faktaundersökare känna sig trygga i rollen och med metoden. Eventuella uppdragsgivare kan känna sig förvissade om kvaliteten på genomförda undersökningar och på undersökarnas slutsatser. Många uppdragsgivare efterfrågar certifiering i samband med anbudsförfarande. Certifierade faktaundersökare får ett diplom som beskriver dessa krav, men står själv ansvarig för att efterleva dem i sitt fortsatta arbete.

Vem passar det för?

Utbildning i faktaundersökning är aktuellt för alla som är intresserade av arbetsmiljö, organisationsutveckling, ledning och konflikthantering i arbetslivet, till exempel chefer, förtroendevalda och skyddsombud. Utbildningen kan också vara aktuell för chefer och rådgivare inom skolvärlden som vill kunna använda metoden i samband med anklagelser om mobbning.

Faktaundersökning grundkurs är en tredagarskurs som ger en god grund i att arbeta med metoden. Den är också är ett steg i den vidare certifieringen.

Att utbilda sig till certifierad faktaundersökare är särskilt aktuellt för anställda i företagshälsovården, anställda inom HR och personalfunktioner, fristående organisationskonsulter, psykologer, jurister/advokater och revisorer, samt chefer på högre nivå.

Krav för att bli certifierad faktaundersökare

Certifieringen bygger på följande öppna kurser som genomförs i Metodicums regi:

Faktaundersökning grundkurs (steg 1) (3 dagar)

Faktaundersökning fördjupningskurs (steg 2) (2 dagar)

Mobbning och kränkande särbehandling: att utveckla rutiner och riktlinjer (2 dagar)

För certifiering krävs dessutom godkännande av en genomförd faktaundersökning. Godkännandet baseras på en utvärdering av den rapport som undersökningen mynnade ut i (i anonymiserad form). Kurserna kan tas i olika ordning och inom en kortare eller längre tidsperiod, med undantag av att grundkursen bör tas före fördjupningskursen.

Vem utfärdar certifieringen

Certifieringen utfärdas av Arbeidsmiljøspesialistene och de sakkunniga som har utvecklat metoden: advokat Harald Pedersen, professor Helge Hoel, professor Ståle Einarsen.

Ytterligare fördelar med att vara certifierad faktaundersökare:

Tillgång till ett nätverk av erfarna certifierade faktaundersökare. Ett stort nätverk finns i Norge och kommer att byggas upp i Sverige.

Tillgång till rådgivning och hjälp i det egna arbetet.

Inbjudan till att delta på återkommande nätverkssamlingar. För närvarande finns dessa samlingar i Norge, men planer finns att utveckla detta även i Sverige.

Möjlighet att få sin profil publicerad på en kommande sida över certifierade faktaundersökare i Sverige.

Kursmaterial

I de olika kurserna ingår omfattande kursmaterial och skriftlig dokumentation. Som kursmaterial på grundkursen får man boken ”Faktaundersokelse: metodikk i vanskelige arbeidsmiljosaker” av Ståle Einarsen, Harald Pedersen och Helge Hoel, utgiven på Gyldendal förlag.