Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Lär dig allt du behöver för att hantera rehabiliteringsärenden medmänskligt och professionellt, arbetsrättsligt korrekt och ekonomiskt effektivt. Den här tredagarsutbildningen tar ett helhetsgrepp om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den tar upp allt från praktiska frågor som blankettstöd till övergripande frågor som arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Program första dagen

09.30 Samling och digital incheckning 

10.00 Introduktion
Presentation
Deltagarnas förväntningar

11.15 Den svenska sjukförsäkringen

12.00 Lunch

13.00 Hälsofrämjande åtgärder
Arbetsmiljölagen med föreskrifter

Roller och ansvar:
– Arbetsgivaren
– Medarbetaren
– Skyddsombudet
– Facket
– Företagshälsovården

Hur fångar vi tidiga signaler
Vem kan agera
Våga agera
Dokumentera
Fokus på frånvaro
Tillbudsrapportering

Lagen om sjuklön
Fokus på arbetsförmåga
Deltidssjukskrivning
Tillfälligt andra arbetsuppgifter
Högkostnadsskydd
Hur skapa dialog med medarbetaren
En policy och ett förhållningssätt

Rätten till sjukpenning
Försäkringskassans roll och fokus på arbetsförmåga
Deltidssjukskrivning
Vilken ersättning får den försäkrade?
Kontakt med Försäkringskassan
Stöd till sjukskrivande läkare
Arbetsgivarens roll

15.30 Paus

16.00 Erfarenhetsutbyte
Sjukanmälan och sjuklön: Vilka rutiner, policyer och riktlinjer har vi?

17.30 Dagen avslutas

Andra dagen

08.30 Rehabiliteringens ekonomi
Hur funktionsnedsättningar påverkar verksamhetsresultat och budget

Kostnader för ett rehabiliteringsfall
Lägre produktivitet
Sjukfrånvaro
Rehabiliteringsåtgärder
Personalomsättning
Sjukdomsfall
Olycksfall
Samverkansprojekt

10.00 Paus

10.30 Rehabiliteringens ekonomi forts.
Lönsamhet vid rehabilitering
Sen rehabilitering
Tidig rehabilitering
Mycket tidig rehabilitering
Förebyggande insatser
Slutdiskussion

12.00 Lunch

13.00 Rehabilitering
Definitioner
Rehabiliteringskedjan
Roller och ansvar
Plan för återgång i arbete
Ersättningsformer
Exempel på rehabiliteringsåtgärder
Vem finansierar
Samverkan
– Internt
– Externt

14.30 Paus

15.00 Grupparbete om Rehabiliteringsfall 1

15.45 Diskussion i storgrupp

16.30 Avslut av sjukfall och arbetsrättsliga aspekter

 

Tredje dagen

08.30 Grupparbete om Rehabiliteringsfall 2

09.15 Diskussion i storgrupp

10.00 Paus

10.30 Erfarenhetsutbyte
Diskussion om egna anonyma fall som deltagarna har med sig, alternativt gruppdiskussion om Rehabiliteringsfall 3.

12.00 Lunch

13.00 Reflexioner om några AD-domar

14.00 Avslutande frågestund

14.30 Avslutning 

Visa program