Metodicum rehabdagar 2017

Hur kan vi tillsammans minska sjukfrånvaron?

Första dagen: Goda exempel på krafttag mot den arbetsrelaterade ohälsan
Andra dagen: Nyheter och politik: Hur ska rehabiliteringsprocessen och samverkan mellan aktörerna se ut?

Metodicum rehabdagar är en mötesplats för alla som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att spegla vad som händer inom området sjukförsäkring och rehabilitering. Konferensen ordnas i år för elfte gången.

Program

från 09.00 Registrering 

09.30 Välkommen

09.45 Hur ser den arbetsorsakade sjukfrånvaron ut?
Vad vet vi idag om sjukfrånvaron och dess orsaker? Vilken del av sjukfrånvaron är arbetsorsakad? Hur stor del av sjukfrånvaron är möjlig att undvika i den bästa av alla världar?

Pejje Bengtsson, analytiker på Försäkringskassan

10.30 Kaffe och smörgås

10.55 Kollegiala samtalsgrupper mot stress
Något så enkelt som att få träffa kollegor i samma situation kan ha god effekt på stressrelaterad ohälsa, visar ett forskningsprojekt. Det som utvärderas är så kallade kollegiala reflekterande samtalsgrupper. Samtalen sker på arbetet och under ledning av en samtalsledare. De utgår från individen, men har visat sig ha påverkan även på arbetsmiljön i organisationen. Nu testas metoden i större skala i ett forskningsprojekt som stöttas av SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Ulla Peterson, forskare vid Linnéuniversitet. Ulla har utvecklat modellen med kollegiala samtalsgrupper och leder den nya studien.

11.40 Bensträckare

11.50 Större inflytande och mer ansvar ledde till rekordlåga sjuktal
Städare hör till de grupper av arbetstagare som har de högsta sjukskrivningstalen. Men i Piteå sänkte städenheten sjukskrivningsnivåerna från ca 20% till runt 6% när de blev en egen resultatsenhet och städarna själva fick ökad kontroll över sitt arbete. En forskare vid Luleå universitetet har följt processen. Vad var det man gjorde och varför fungerade det? Hur har det gått sen och hur fortsätter arbetet?

Therese Öhrling, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska universitet
Elisabeth Ceasar, enhetschef vid städenheten i Piteå

12.40 Gemensam lunch

13.30 Sjukskrivningskollen – digitalt stödprogram
25 hälsocentraler i Landstinget i Kalmar län erbjuder patienter stöd för återinträde i arbete och hållbar arbetsförmåga via Sjukskrivningskollen. Programmet skapar förutsättningar för delaktighet och aktiv rehabilitering. Sjukskrivningskollen stärker koordinering under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Anne-Lie Gustafsson, processledare, Landstinget i Kalmar län.
Anette Aronsson, designer Stöd och behandling, Landstinget i Kalmar län

14.15 Bensträckare

14.20 Samverkan mellan vården, försäkringskassan och arbetsgivaren är grunden i Tidaholmsmodellen
För några år sedan fanns Sveriges högsta sjuktal i Tidaholm. Det ville man utreda och åtgärda. Försäkringskassan, Tidaholms kommun och Primärvården och Försäkringsmedicinskt forum i Skaraborg sökte och fick medel från Hälso- och sjukvårdsnämnden för att starta projektet Upprop för ett friskare Tidaholm. Nu har man lyckats sänka sjukskrivningssiffrorna betydligt. Nyckeln är samverkan och samsyn mellan olika aktörer och aktiv samordning av rehabiliteringskoordinatorn på vårdcentralen.

Susanne Olsson, rehabiliteringskoordinator och projektledare för ”Upprop för ett friskare Tidaholm”

15.05 Kaffe och kaka

15.25 Skandia visar på lönsamheten med prehab
Skandia har uppmärksammats internationellt för sitt arbete med förebyggande rehabilitering. Historiskt höga sjukskrivningstal och förlustaffär blev ett startskott för ett nytt sätt att arbeta ut till företagsmarknaden. Genom att ge bort en förebyggande Hälsoförsäkring lyckades den negativa trenden brytas vilket så småningom resulterade i kraftigt sänkta sjukskrivningar hos Skandias kunder.

Jenny Wiener, Affärsansvarig Risk & Hälsa på Skandia

16.00 Frågestund och diskussion

16.30 Dagen avslutas med mingel, dryck och tilltugg

Dag 2

08.30 Vilka förslag arbetar regeringen med?
Här få vi höra mer om vilka regeländringar och utredningar som berör rehabilitering som är på gång under den närmsta tiden. Bland annat gäller det en ny regel om att arbetsgivare ska upprätta en rehabiliteringsplan. Förslaget  finns med i den aktuella budgetpropositionen.

Tommy Sundholm, sakkunnig på Socialdepartementet

09.15 Bensträckare

09.20 Sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer och Företagshälsovården – roller, ansvar, samverkan, konkurrens?

Inom Socialdepartementet pågår ett utredningsarbete om sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Ett förslag ska vara färdigt i december och kommer då sannolikt skickas ut på remiss. Vi redovisar innehållet i direktiven till utredningen och tar upp en diskussion om koordinatorernas roll i förhållande till Företagshälsovården. Vem tar vilken roll och vilket ansvar? Vi låter publiken komma in med frågor och synpunkter.

Vår moderator Jan-Åke Brorsson redovisar utredningsdirektiven och samtalar med Bosse Wallbäcks, Företagshälsan Gävleborg, förvaltningschef och Anna Sporrong, kursledare för Karolinska Institutets uppdragsutbildning för rehabkoordinatorer.

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Försäkringskassans roll i sjukskrivningsprocessen
I en färsk rapport kritiserar Inspektionen för socialförsäkringen Försäkringskassans utredningar av hur de sjukskrivnas arbetsförmåga kan matchas med möjliga arbeten på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden. Är Försäkringskassans roll som samordnare av rehabiliteringsprocessen på väg att urholkas? Hur vill myndigheten samverka med arbetsgivarna?
Inspektionens rapport presenteras och därefter följer ett panelsamtal med företrädare för Försäkringskassan.

Markus Larsson, projektledare ISF, en av författarna till rapporten” Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan.”
Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, Försäkringskassan

11.30 Bensträckare

11.40 Parternas avsiktsförklaringar för att minska sjukskrivningarna
Förra hösten enades arbetsmarknadens parter om avsiktsförklaringar för att minska sjukskrivningarna. Hur har det gått med att genomföra programmen? Avsiktsförklaringarna innehöll också krav på regeringen. Hur har det gått? Hur ser parterna på vad som behövs nu för en fungerande rehabiliteringsprocess?

Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv
Ken Johnsson, biträdande förhandlingschef, Arbetsgivarverket
Lena Byström, ombudsman, Kommunal

12.40 Gemensam lunch

13.30 Inför valet: Vilka visioner och konkreta förslag har politikerna för en fungerande rehabiliteringsprocess?
Vi har bjudit in de partier som är mest aktiva i socialförsäkringsutskottet.
Frågor från parterna och från publiken.

Fredrik Lundh Sammeli (S), Solveig Zander (C) och Lotta Finstorp (M)

ca 15.00 Dag 2 avslutas med kaffe och kaka

Visa program